jueves, 15 de octubre de 2015

concurs lliure per a la selecció de tècnics/iques d'inserció professional, amb caràcter de personal interí i/o de durada determinada. Ajuntament de Tarragona

El conseller delegat, en data 6 d’octubre de 2015, ha acordat la convocatòria i ha aprovat les bases que regiran el concurs lliure per a la selecció de Tècnics/ques d’inserció professional, amb caràcter de personal interí i/o de durada determinada

CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS. Per prendre part en el concurs oposició són requisits necessaris, entre d’altres:
a) Tenir complerts 16 anys d’edat.
b) Tenir coneixements de nivell de suficiència de català C1 (nivel C)
c) Estar en possessió de la titulació: grau universitari, diplomatura universitària o del primer cicle de qualsevol ensenyament universitari superior o haver superat tres cursos complerts de llicenciatura sempre que, d'acord amb el pla d'estudis, s'estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits d’alguna llicenciatura, sempre que d'acord amb el pla d'estudis s'estableixi que per a l'obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d'un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del Reial Decret 1272/2003, de 10 d'octubre. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació.
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 16 al 25 d'octubre de 2015, a.i.}
Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica de la Corporació.  https://www.tarragona.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia