viernes, 23 de octubre de 2015

Borsa de treball d' Educador/a d'Educació Infantil (C1); per als centres que pertanyen al Patronal municipal d'escoles infantil de l' Ajuntament de Ciutadella.(Menorca-Illes Balears)

Les següents bases van ser ratificades mitjançant resolució de l'Àrea Socioeducativa núm. 18 de 2015:
BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR SUBSTITUCIONS I/O VACANTS DE LLOCS D'EDUCADORS/ES EN RÈGIM LABORAL ALS CENTRES QUE PERTANYEN AL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS
Base 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició per a la cobertura temporal de places vacants i/o substitucions de llocs d'educadors/es, treballant com a personal educatiu contractat directament pel Patronat Municipal d’Escoles Infantils.
La contractació es realitzarà en règim de dret laboral, per a llocs d'educadors/es, grup de classificació C1, i d’acord amb la legislació vigent en el moment dels eventuals contractes.
Base 2. LLOC DE TREBALL. FUNCIONS
1) Atendre les necessitats dels infants que se li encomanin, tant físiques i sanitàries (alimentació, neteja...) com socials i educatives (comunicació, aprenentatge, creació d’hàbits...).
2) Fer les reunions i entrevistes que siguin necessàries per informar els pares i les mares de l’evolució i de les necessitats dels seus fills.
3) Assistir a les reunions per consolidar la feina en equip, necessària per a un centre d’educació infantil; participar en totes les tasques educatives que requereixi el centre i col·laborar activament amb la direcció de l’escola, juntament amb la resta de l’equip i la junta directiva de l’escola.
4) Realitzar les programacions i memòries de les activitats realitzades durant el curs.
5) Totes les altres funcions que la normativa estableixi.
Base 3. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES ASPIRANTS PER PODER SER ADMESES AL PROCEDIMENT SELECTIU
  1. Tenir nacionalitat espanyola, sens perjudici d’allò que disposa l’art. 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
  2. Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, l’edat màxima de jubilació forçosa. Els aspirants menors de 18 anys i majors de 16 hauran de complir els requisits fixats per l’art. 7 de l’RDL 1/1995, de 24 de març, per mitjà del qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
  3. Posseir capacitat funcional suficient per al desenvolupament de les tasques i l’exercici de les funcions que corresponen al lloc de treball.
  4. Estar en possessió del títol de tècnic especialista en educació infantil (d’acord amb l’art. 11 del Decret 60/2008 de 2 de maig, per mitjà del qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’Educació Infantil), o bé estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini per a la presentació d’instàncies.
  5. Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana i, en concret, o bé estar en possessió del certificat B2 de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o qualsevol altre que sigui equivalent. Aquests coneixements han de ser acreditats aportant el títol o el certificat oficial corresponent, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan competent de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. En cas que hi hagi aspirants que no disposin d’aquesta titulació o certificat, l'Ajuntament organitzarà, abans de les proves específiques, una prova de català del nivell abans esmentat. En aquest darrer cas, el resultat de la prova serà apte o no apte. Sols les persones que en siguin aptes es podran sotmetre a la resta de proves i optar a ser incloses, si escau, en la borsa objecte d’aquesta convocatòria.
  6. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
  7. No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.
BASE 4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Ciutadella, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la plaça des Born, 15, planta baixa, telèfon 971 48 41 56, en l’horari d’atenció al públic, de forma personal o bé per qualsevol altre mitjà previst a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en el termini de 10 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOIB. {del 21 al 29 d'octubre de 2015, a.i.}
La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que té tots i cadascun dels requisits que s’exigeixen per prendre part en la convocatòria, i haurà de facilitar en la petició un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal que el Patronat s’hi pugui posar en contacte, si procedeix.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
A la sol·licitud s’hi haurà d’acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les condicions previstes a la base 3a i, en concret, la documentació següent:
1) Índex dels documents que s’adjunten.
2) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del passaport, vigent. En el cas de no ser de nacionalitat espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, és necessari presentar també una fotocòpia del permís de residència vigent.
3) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida, o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol. Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, és necessari adjuntar l’homologació corresponent.
4) Fotocòpia del certificat o títol que acrediti els coneixements de llegua catalana que s’esmenten a la base 3 o bé indicació expressa que se sol·licita ser sotmès a les proves d’aptitud dels coneixements esmentats.
5) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
6) Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar a fi que siguin valorats pel Tribunal Qualificador. Els mèrits que no s’acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s’hagi fixat per fer-ho, no seran valorats pel Tribunal.
7) Per justificar l’experiència laboral s’ha de presentar la vida laboral de la persona aspirant, així com els justificants de contractació (ja siguin còpies compulsades dels contractes, dels certificats de feina o bé de les nòmines). Ha de restar reflectida la data d'inici i la de la finalització dels contractes.
La presentació d’una sol·licitud d’admissió al procediment selectiu implicarà l’acceptació d’aquestes bases. 
www.ajciutadella.org/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia