martes, 27 de octubre de 2015

1 Interventor/a . Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Consell Comarcal del Pla d'Urgell. EDICTE sobre aprovació de les bases de la convocatòria d'una plaça d'interventor/a.
Aprovació bases convocatòria plaça interventor/a del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Es fa públic que mitjançant decret de Presidència Nº 223/2015, de 20 d’octubre de 2015, és va aprovar les bases que han de regir el procés de selecció per cobrir, en règim d’interinitat i mitjançant concurrència pública, una plaça d’Interventor/a.
El termini de presentació d’instàncies és de 10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC. .{del 28 d'octubre al 7 de novembre de 2015, a.i.}
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC D’UNA PLAÇA D’INTERVENTOR/A DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL AMB CARÀCTER INTERÍ
Trobant-se vacant el lloc de treball d’intervenció d’aquest Consell Comarcal, la cobertura del qual resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la per un funcionari d’habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 27, 28, 29 i 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. De conformitat amb l’art. 31 de l’esmentada norma, que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari interí de la plaça d’Interventor/a d’acord amb les següents bases :
1. Objecte de la convocatoria 1.1. Es convoca concurs lliure per a proveir, amb caràcter interí, una plaça vacant d’Interventor/a de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del Pla d’Urgell reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala intervenció, enquadrat al subgrup A1 de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
1.2. Les retribucions d’aquesta plaça seran les que es prevegin al pressupost del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
...
2. Condicions dels aspirants . Podran prendre part en el procés de selecció els aspirants que reuneixin els següents requisits:
2.1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un dels altres països de la Unió Europea.
2.2. Haver complert 16 anys abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
2.3. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris.
2.4. No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi l’exercici de les funcions.
2.5. Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciat en Economia, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent. (art. 22 1174/1987).
2.6. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o d’un altre equivalent d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, que acrediti coneixements de nivell intermedi de llengua catalana, i l’ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen el títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
En cas contrari, immediatament abans de l’inici de la qualificació dels mèrits aportats, el tribunal avaluarà mitjançant les proves que consideri oportunes el coneixement adequat de la llengua catalana en funció del lloc a proveir. Aquestes proves tindran caràcter eliminatori i només els aspirants que siguin qualificats com a aptes passaran a la fase de concurs.
2.7. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la materia.
3. Publicitat La publicació d’aquesta convocatòria i les seves bases s’efectua al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la resta de comunicacions relatives a aquesta concurrència s’efectuaran únicament al tauler d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.  https://www.seu.cat/plaurgell
4. Instàncies i admissió  4.1. Les instàncies en què es sol·liciti prendre part en el concurs hauran d’ésser presentades al Registre General del Consell Comarcal, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases, juntament amb la documentació acreditativa (original o fotocòpia fefaent) dels mèrits adduïts, durant el termini improrrogable de 10 (deu) dies hàbils comptats a partir del següent al de la última publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC.{del 28 d'octubre al 7 de novembre de 2015, a.i.}
Aquest termini s’ha considerat establert en funció del caràcter urgent que ha quedat degudament justificat en l’expedient incoat als efectes.
4.2. Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona de la convocatòria, exceptuant, en el seu cas la condició sisena, i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa tal com estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia