viernes, 23 de octubre de 2015

borsa de treball d'Arquitectes de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (Menorca-Illes Balears)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10388/571589/bases-de-la-convocatoria-per-a-la-creacio-d-una-boBases de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Les següents bases, van ser aprovades per la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 07/10/2015 en el punt 21.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTES DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
PRIMERA.- OBJECTE. És objecte de la present convocatòria la selecció de persones candidates per formar part d'una borsa de treball d'arquitecte municipal per a possibles nomenaments com a personal funcionari interí.
SEGONA.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de persones treballadores.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat.
c) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de les funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària ni condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció pública si es tracta de persones aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que estableix el punt a) d’aquestes condicions.
d) Posseir la capacitat funcional física i psíquica per al normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
e) Estar en possessió de la titulació d'arquitecte o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
f) Incorporació immediata.
TERCERA.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL. Tasques pròpies de la professió per a les quals està titulat. Funcions, en general, de gestió, estudi i proposta de caràcter tècnic de nivell superior. Funcions d'informe amb proposta de resolució en relació a les sol·licituds de llicències d'obres. Ús de noves tecnologies. Comprovacions tècniques i altres tasques encomanades pels seus superiors.
QUARTA.- INSTÀNCIES. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a Alcaldia.
S'hauran de presentar en el Registre General i el termini de presentació serà fins a les 14 hores del 15è dia hàbil comptador a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 21 d'octubre al 6 de novembre a.i.}
Per ser admesos i prendre part en les proves bastarà que les persones aspirants manifestin a les seves instàncies que tenen totes i cadascuna de les condicions exigides.
Si escau, hauran de presentar, juntament amb la instància, la relació de mèrits a l'efecte de valoració a la fase concurs, i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Els mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no seran valorats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia