martes, 20 de octubre de 2015

borsa de treball d'educador/a d'escola bressol, subgrup C1. Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona)

Per decret d'aquesta Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat núm. 5733/2015, de 13 d'octubre es convoca el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per cobrir vacants i/o necessitats temporals d'educador/a escola bressol; per la qual cosa, el termini de presentació d'instàncies serà de 15 dies naturals, comptats des de l'endemà de l'última publicació conjunta de les bases i la convocatòria, que es durà a terme al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) {del 21 d'octubre al 4 de novembre de 2015, a.i.} i al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB).
Els successius anuncis relacionats amb aquest procés es publicaran al web municipal (www.elprat.cat) i al tauler d'edictes.
Les bases reguladores d'aquest procés selectiu, aprovades per acord de la Junta de Govern local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en data 5 d'octubre de 2015, són íntegrament les següents:
BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR, EN CAS DE POSSIBLES VACANTS I/O NECESSITATS TEMPORALS, PLACES D'EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL
PRIMERA.- Objecte. L'objecte de les presents bases és la creació d'una borsa de treball per a cobrir, de forma temporal, places d'educador/a escola bressol, pertanyents al grup C, subgrup C1, en el cas de possibles vacants i/o necessitats temporals.

SEGONA.- Sistema selectiu
El procediment de selecció és el concurs amb proves selectives, d'acord amb el que estableix l'art. 94.1.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCERA.- Durada. La durada de la incorporació vindrà determinada en funció de la necessitat a cobrir, essent d'aplicació la normativa sobre funció pública o la del règim laboral, respectivament.
QUARTA.- Condicions dels/de les aspirants. 4.1.-Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:
a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent. En el cas d’estrangers/res s’haurà d’acreditar el domini de la llengua oficial de l’Estat espanyol.
També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
c) Posseir el títol tècnic/a superior en Educació Infantil i/o tècnic/a especialista en Jardí d’Infància (s’admetran, també, les titulacions superiors de Mestre/a especialista en Educació Infantil i/o Professor/a d’Educació General Bàsica especialista en preescolar), o estar en condicions d’obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives. En el cas de títols expedits a l’estranger, caldrà la corresponent homologació. En el supòsit de presentar un títol equivalent als exigits, s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
Els/les aspirants estrangers/res han d'estar en possessió d'alguns dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.
e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
f) Haver satisfet els drets d'examen per aquesta convocatòria que es fixen en 10€.
4.2.- Possibilitat d'incorporació immediata en el cas de ser cridat/da.
4.3.- Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l'últim dia de termini de presentació d'instàncies, data amb referència a la qual es farà la valoració de mèrits, llevat dels coneixements de la llengua catalana i castellana, en el seu cas, que es podran acreditar fins al dia de la realització de la prova.
CINQUENA.- Presentació de sol·licituds. Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu hauran de:
A) INSTÀNCIA I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA: Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu hauran de presentar sol·licitud en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació conjunta de les bases i la convocatòria, que es durà a terme al BOPB i al DOGC,{del 21 d'octubre al 4 de novembre de 2015, a.i.} bé mitjançant instància si es fa de forma presencial o bé través de formulari de la seu electrònica, si es fa de forma telemàtica.   ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia