viernes, 23 de octubre de 2015

borsa d'administratius d'administració general . Ajuntament de Felanitx (Mallorca-Illes Balears)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10388/571568/bases-per-constituir-una-borsa-d-administratius-d-Bases per constituir una borsa d'administratius d'administració general (C1), de l’Ajuntament de Felanitx.
convocatòria per constituir una borsa d'administratius d'administració general, com a funcionaris interins de l'Ajuntament de Felanitx, tal com disposa l'art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
PRIMERA. Naturalesa dels llocs de treball
Vinculació: funcionari interí
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Grup: C1
Procediment de selecció: Concurs oposició lliure
Es tracta de la creació d’una borsa d’interins per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí segons allò que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears.
Aquesta borsa quedarà sense efecte quan se substitueixi per la borsa sorgida d’una propera convocatòria de places vacants. En altre cas, aquesta borsa tendrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació del llistat definitiu al BOIB.
El personal que prengui possessió com a funcionari interí cessarà en les seves funcions quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament, d’acord amb l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, sense que tengui dret a cap indemnització, d’acord amb la legalitat.
SEGONA. Requisits
  • Ser espanyol o nacional d’un dels restants estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists en la llei estatal que regula aquesta matèria
  • Tenir complerts els 16 anys, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública
  • Estar en disposició del títol de batxiller, formació professional de segon grau, grau mitjà o equivalent
  • No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi l’exercici de les corresponents funcions
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració o ocupació pública, ni trobar‑se inhabilitat, per sentència ferma, per al compliment de funcions publiques
  • No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord a la normativa vigent
  • Abans de prendre possessió de la plaça, l’interessat haurà de fer constar que no ocupa cap plaça ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar una activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de 10 dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat
TERCERA. Presentació de sol·licituds. Les persones interessades disposaran de 15 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB. Les bases també es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx. www.felanitx.org
Les sol·licituds es dirigiran al batle de l’Ajuntament de Felanitx i s’ajustaran al model publicat a l’annex d’aquestes bases. La seva presentació podrà fer-se en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma establerta per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, bastarà que els aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona.
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
1. El justificant d’ingrés bancari de 15 euros de drets d’examen en el compte IBAN: ES9404872050179000022800, indicant el concepte “Drets d’examen: administratius d’Administració General interins”. Aquesta taxa es fixa d’acord amb el que preveu l’apartat “Drets d’examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació” de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius de l'Ajuntament de Felanitx.
L’import dels drets d’examen únicament serà retornat a aquells que no fossin admesos per falta d’alguns dels requisits exigits per prendre part a les proves selectives, sempre i que formulin la seva reclamació en el termini d’un mes, comptat a partir de la publicació en el BOIB de la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
2. Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
El fet de ser admès/a a la realització de les proves no implica el reconeixement que es compleixen els requisits als interessats per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu, han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s’indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, referits al termini de presentació d’instàncies, s’han de presentar mitjançant originals o fotocòpies compulsades, dins el termini de vuit dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la qualificació de la fase d’oposició.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia