viernes, 16 de octubre de 2015

borses de treball de professorat associat, de la Universitat Politècnica de València.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/16/pdf/2015_8217.pdfRESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2015/8217]
1. Objecte de la convocatòria. Aquesta convocatòria té per objecte la constitució de borses de treball de professorat associat, amb les característiques que figuren en l’annex I, a les quals caldrà acudir per a la cobertura de necessitats de docència sobrevingudes en aquesta Universitat.
2. Requisits dels aspirants. Les persones que desitgen participar en aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:
1. Haver complit els 16 anys i no superar l’edat màxima de la jubilació forçosa.
2. No haver sigut separades mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions semblants a les corresponents a les places.
En cas de ser nacionals d’algun altre estat, han d’acreditar que no estan inhabilitades o en situació equivalent, ni han estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, l’accés a la funció pública en els mateixos termes.
3. Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques o funcions corresponents a les places convocades.
4. Estar exercint en la actualitat una activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari y haver-ho fet durant un període mínim de 3 anys dins dels 5 últims.
5. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacionals dels estats membres de la Unió Europea, així com els cònjuges dels espanyols o dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no n’estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no n’estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents.
Així mateix, s’estén igualment a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
També poden participar en aquesta convocatòria les persones estrangeres no incloses en els apartats anteriors que tinguen residència legal a Espanya.
La concurrència dels requisits anteriors ha d’estar referida a una data anterior a l’expiració del termini de presentació d’instàncies.
3. Sol·licituds. Les persones interessades en aquesta convocatòria formalitzaran la sol·licitud, dirigida al rector de la Universitat, a través del model d’instància que consta en l’annex III que, així mateix, es facilitarà també en els departaments afectats i en el Registre General (poden obtenir-se els models corresponents, així com informació sobre aquesta convocatòria a través de la pàgina web):
La presentació de sol·licituds es realitzarà en el Registre General de la Universitat, siti a la seu central, i en els registres auxiliars de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi i de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, o per qualsevol dels sistemes previstos en l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Caldrà presentar una sol·licitud (en doble exemplar) per a cada plaça a què es vulga concursar, tot indicant el codi d’aquesta.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 17 al 28 d'octubre de 2015, a.i.}
ANNEX I - RELACIÓ I CATEGORIA DE LES PLACES OFERIDES
CONVOCATÒRIA: C07/15
COMUNICACIONS
Àrea: Enginyeria Telemàtica
– Localitat
Nre. de places:
Codi de la plaça: SL76
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria Telemàtica.
Àrea: Teoria del Senyal i Comunicacions
– Localitat
Nre. de places:
Codi de la plaça: SL11
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Teoria del Senyal i Comunicacions
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
Àrea: Botànica
– Localitat Gandia
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5053
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Biodiversitat. Ecologia. Gestió i conservació de recursos biològics. Adaptation to climate change in ecosystems.
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
Àrea: Enginyeria Hidràulica
– Localitat Alcoi
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5484
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria Hidràulica.
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5412
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria Hidràulica.
Àrea: Mecànica de Fluids
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5485
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Mecànica de Fluids.
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
Àrea: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S3605
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica.
Àrea: Enginyeria dels Processos de Fabricació
– Localitat Alcoi
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5384
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria dels Processos de Fabricació.
Àrea: Enginyeria Mecànica
– Localitat Alcoi
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5171
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria Mecànica.
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S4868
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria Mecànica.
LINGÜÍSTICA APLICADA
Àrea: Filologia Anglesa
– Localitat Alcoi
Nre. de places:
Codi de la plaça: S3445
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Filologia Anglesa.
– Localitat Gandia
Nre. de places:
Codi de la plaça: S4094
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Filologia Anglesa.
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S3877
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Filologia Anglesa.
Àrea: Llengua Espanyola
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S3587A
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Llengua Espanyola.
– Localitat Gandia
Nre. de places:
Codi de la plaça: S3587B
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Llengua Espanyola.
– Localitat Alcoi
Nre. de places:
Codi de la plaça: S3587C
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Llengua Espanyola.
MECÀNICA MEDIS CONT. I TEORIA D’ESTRUCT.
Àrea: Enginyeria Aeroespacial
– Localitat València
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5514
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Enginyeria Aeroespacial.
TERMODINÀMICA APLICADA
Àrea: Maquines i Motors Tèrmics
– Localitat
Nre. de places:
Codi de la plaça: S5505
Categoria: ASSO/1
Dedicació:
Perfil: Màquines i Motors Tèrmics (Termodinàmica Aplicada, UPV).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia