lunes, 19 de octubre de 2015

4 beques (Psicologia i Dret) per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

ORDRE 3/2015, de 7 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les bases i es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius. [2015/8375]1. Objecte. 1. Convocar, en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, la concessió de 4 beques destinades a titulats/des universitaris/àries superiors en Dret i Psicologia expedits o homologats per les autoritats espanyoles corresponents, per a la realització de pràctiques de formació complementària en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Aquesta convocatòria té per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional dels titulats/des superiors en matèria de gestió de subvencions, estudis i propostes de prevenció, assistència i reinserció de les addiccions, assessorament i altres de similars del Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.2. Nombre de beques. Es convoquen 4 beques que exerciran les activitats objecte d’aquestes, en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, per a llicenciats/des graduats/des en Psicologia, per a la realització de pràctiques professionals de difusió, suport en la coordinació, i avaluació de programes dins de l’àrea de prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius; i per a llicenciats/des graduats/des en Dret, per a la realització de pràctiques professionals de gestió administrativa, subvencions i procediment sancionador, dins de l’àrea de gestió de les drogodependències i altres trastorns addictius.
3. Bases. Aprovar les bases per les quals es regula la present convocatòria, incloses en l’annex I d’aquesta ordre, així com el barem de mèrits que s’incorpora com annex II.
ANNEX I
Bases de la convocatòria de quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
Primera. Objecte i nombre de beques. La present convocatòria té per objecte la concessió de quatre beques, sota els principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no-discriminació, destinades a recolzar la formació complementària, millora i especialització professional de titulats/des universitaris/àries superiors en Dret i Psicologia, posant en relació els coneixements adquirits amb la gestió de subvencions, estudis i propostes de prevenció, assistència i reinserció de les addiccions, assessorament i altres de similars del Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
Tercera. Duració de les beques. 1. El període de duració de la beca començarà el dia indicat en la resolució de la present convocatòria, que en cap cas podrà ser anterior a l’1 d’octubre de 2015, i tindrà una duració de fins a dotze mesos, comptats des del dia indicat en aquesta.
2. Sense perjuí del que preveu el paràgraf anterior, la duració de la beca podrà prorrogar-se, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis a què afecte la pròrroga i que l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.
A aquest efecte, la quantia de cada beca, en la seua corresponent pròrroga, podrà ser actualitzada amb els límits que assenyale la llei de pressupostos de la Generalitat, sense perjuí del que dispose la resolució que la conselleria competent en matèria d’hisenda dicte per a cada any a què afecte la pròrroga, en virtut del que estableixen els apartats 1 i 3 de l’article 17 i la disposició final segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
Sèptima. Sol·licituds i requisits. 1. No podran optar a aquestes beques els que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiguen gaudint d’una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte en els supòsits següents:
a ) Quan es tracte de sol·licitants que estiguen gaudint d’una beca de pràctiques professionals en la Generalitat i resten menys de dos mesos per a la seua finalització.
2. Podran optar a l’obtenció d’una de les beques objecte d’aquesta convocatòria els que reunisquen, al terme del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a ) Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
b ) No ser major de 35 anys.
c ) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides per a concórrer a aquesta convocatòria, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels seus estudis.
d ) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, el mencionat termini començarà a computar-se a partir de l’entrada en vigor de la dita norma (09.09.2009).
e ) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es
f ) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal exercici de les pràctiques professionals.
Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitat a l’efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes arreplegats en l’apartat quart de la base onze d’aquesta convocatòria.
Octava. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació. 1. Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament, per via electrònica, la sol·licitud i el currículum de forma completa segons models normalitzats en el termini de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 20 d'octubre al 5 de novembre de 2015, a.i.}
2. Ambdós documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es.   ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia