viernes, 16 de octubre de 2015

personal tècnic especialista/administratiu (grup C subgrup C1) per tal de cobrir les necessitats temporals del Patronat Municipal de Turisme. Ajuntament de Tarragona

Ajuntament de Tarragona  ANUNCI sobre convocatòria de procés selectiu lliure per a la selecció de personal tècnic especialista/administratiu (exp. EX2015ADM109).
La presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, en data 29 de setembre de 2015, ha acordat la convocatòria i ha aprovat les bases que regiran el procés selectiu lliure per a la selecció de personal tècnic especialista/administratiu (grup C subgrup C1) per tal de cobrir les necessitats temporals del Patronat Municipal de Turisme, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat.
CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS
Per prendre part en el concurs són requisits necessaris, entre d’altres:
a) Tenir complerts 16 anys d'edat.
b) Tenir coneixements de nivell de suficiència C1 de llengua catalana (nivell C).
c) Estar en possessió del títol de batxillerat o formació professional de segon grau. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació.
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES
El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’ajuntament de Tarragona, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 17 al 26 d'octubre de 2015, a.i.}
Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica de l’ajuntament de Tarragona. https://seu.tarragona.cat
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia