miércoles, 21 de octubre de 2015

1 secretari interventor interí, per concurs. Ajuntament de Sant Jordi Desvalls (Girona)

L’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls ha resolt aprovar la convocatòria d’un procés selectiu, mitjançant concurs, per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de secretaria-intervenció d'aquest Ajuntament, aprovar les bases que han de regir el procés selectiu esmentat i procedir a la publicació de la convocatòria i del text íntegre de les bases del procediment en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la web municipal.
La presentació d'instàncies sol·licitant l’admissió per participar en aquest concurs es portarà a terme en el termini de deu dies naturals a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP o en el DOGC.
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER COBRIR, AMB CARÀCTER INTERÍ, EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS.
Primera. Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs de mèrits, per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball de secretaria-intervenció d’aquest Ajuntament, per no haver estat possible la seva provisió per funcionari amb habilitació de caràcter nacional pels procediments ordinaris (concurs ordinari de Catalunya i concurs unitari estatal) ni pels procediments regulats en els articles 30 a 33 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i en els articles 27 a 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, essent procedent dur a terme un nomenament interí, d’acord amb l’article 31 del Decret esmentat.
Segona. Tasques a realitzar. Exercir les funcions públiques necessàries de secretaria, que comprenen la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i les funcions d’intervenció, que inclouen el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Tercera. Requisits de les persones aspirants. Per poder participar en el procés de selecció, serà necessari que les persones aspirants compleixin els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.
d) No haver estat separades mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
e) Estar en possessió de la titulació exigida per a l’accés a la subescala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, a la qual pertany el lloc de treball de secretaria-intervenció: Llicenciatura en Dret, Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciatura en Sociologia, Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciatura en Economia, Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent.
f) Tenir coneixements de la llengua catalana oral i escrits en el nivell de suficiència C1 o equivalent, acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En el cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de superar la prova específica sobre coneixements de la llengua catalana prevista a la Base Setena de les presents Bases específiques.
Aquests requisits s’han de reunir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds, excepció feta de:
- L’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf f) de la present Base Tercera
Quarta. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, adreçades a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, s’han de presentar, en el model normalitzat que consta en l’Annex I de les presents Bases, en hores d’atenció al públic (dilluns, dimecres, dijous i divendres, de nou del matí a dues de la tarda i dimarts, de dos quarts de quatre de la tarda a dos quarts de vuit de la tarda), al Registre General de l’Ajuntament, ubicat al carrer del Doctor Meseguer, núm. 1, planta primera, o en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de l’última publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i/o de l’anunci extractat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per a ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació.
En la sol·licitud, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de la sol·licitud i adjuntaran, obligatòriament, els següents documents:
1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
2. Fotocòpia compulsada del títol esmentat en la Base Tercera, punt e).
3. Currículum vitae.
4. Documentació, mitjançant fotocòpies compulsades, que pugui acreditar els mèrits que s’al·leguin (diplomes, certificats, relació que s’esmenta en la Base Setena, 2a fase, punt 1, etc.), de conformitat amb la Base Setena.
5. Informe original de la vida laboral emès per la Seguretat Social, dins del mes anterior a la finalització del termini de presentació d’instàncies.
6. Fotocòpia compulsada dels certificats acreditatius de la naturalesa dels serveis prestats a l’Administració local.
7. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de llengua catalana.
No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia