lunes, 19 de octubre de 2015

Bases places d’oficial de la Policia Local, de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna . (La Safor-Valldigna-València)

ANUNCI
Mitjançant el present anunci, es posa en coneixement de tots els interessats, que per Resolució 2324/2015 de la Regidoria Delegació de Personal, de data 28 de setembre, s’ha resolt aprovar les següents bases:
Primera. Objecte. 1.1. L’objecte de les presents bases es la regulació del procés selectiu per la provisió en propietat de les places d’oficial de la policia local incloses a l’oferta d’ocupació pública d’aquest Ajuntament, tot això sense perjudici de les possibles ampliacions o amortitzacions que es puguen produir fins la finalització del corresponent procés selectiu.
1.2. Les places d’oficial estan classificades en l’escala bàsica d’administració especial, subescala de servicis especials, classe policia local, categoria d’oficial, grup de titulació C1, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Estan dotades amb les retribucions bàsiques del grup C1, i les complementàries que corresponguen de conformitat amb la legislació vigent i relació de llocs de treball vigent en cada moment en aquest Ajuntament.
1.3. La provisió d’estes places s’efectuarà, en primera instància, pel torn de promoció interna, mitjançant el del sistema de concurs oposició, finalitzat aquest procediment s’iniciarà el torn de mobilitat.
Si fa el cas, en el supòsit que les places convocades pel torn de promoció interna o torn de mobilitat no foren cobertes pels esmentats torns, es convocaran seguidament pel torn lliure, tot això tal com es determina, amb caràcter específic per l’accés a la categoria d’oficial, a l’article 17 del Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià.
Si es dona aquest supòsit, s’obrirà un termini per presentació de sol·licituds a admissió a les proves per eixe torn de selecció.
Segona. Condicions dels aspirants. Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els següents requisits en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, excepció feta del detallat en la lletra e), que haurà de referir-se al moment de terminació de les proves selectives amb la publicació de la llista d’aprovats.
2.1. Torn de promoció interna.   ...
2.3. Torn lliure.
a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió de la titulació exigida, o equivalent, per a l’accés a l’escala bàsica, subgrup C1, com són els títols de Batxiller o Tècnic (art. 76 EBEP) i equivalents.
c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb la totalitat de les prescripcions establides Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement i tenir una estatura mínima de 1.65 metres els homes i 1.60 metres les dones
d) Tindre complits 18 anys i no haver complit 36 anys. Només als efectes de l’edat màxima, es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l’administració local com a policia local o auxiliar de policia local.
e) No haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servici de l’estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B en condicions per a accedir al permís BTP, i que permeta la conducció de motocicletes de qualsevol característiques de potència o relació potència/pes.
g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancel·lats.
h) Tenir l’estatura mínima que es determina en 1.65 metres els homes i 1.60 metres les dones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia