domingo, 18 de octubre de 2015

borsa de treball de Mestre i de Tècnic d'Educació Infantil a l’Escoleta municipal d’educació infantil “Cucarells” de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY-  D’acord amb l’acord adoptat pel Consell d’Administració de l’empresa municipal Fita 2020 s.l.u en data 26 de juny de 2015, es publiquen les bases que han de regir el procediment selectiu per a crear una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’escoleta muniicpal infantil  “Cucarells” de Vilafranca de Bonany
1.- Objecte de la Convocatòria
És la creació d’una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’Escoleta municipal d’educació infantil “Cucarells”, mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral per cobrir necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de l’Escoleta d’educació infantil de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, depenent de l’empresa municipal Fita 2020 s.l.u, i substitucions per baixes o vacances
2. Bases generals de la convocatòria
Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
  1. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
  2. Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
  3. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
  4. Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 3.
  5. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents.
  6. Estar en possessió del títol exigit o en condicions d’obtenir-lo en la data en que acabi el termini de presentació de les instàncies. En el cas de titulacions expedides a l’estranger o de presentar un títol equivalent, cal aportar l’homologació o la certificació que acrediti la equivalència, expedida per l’organisme competent.
3.- Presentació d’instàncies
Les sol·licituds per prendre part a cadascuna de les convocatòries específiques s’hauran de presentar al registre de l’empresa municipal Fita 2020 s.l.u., dins el termini improrrogable de DEU dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels justificants, originals o fotocopies compulsades dels mèrits que s’al·leguin. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada, no seran valorats.
També hauran d’adjuntar el justificant acreditatiu d’haver satisfet la taxa per import de 20,00.- € al cc de l’empresa municipal Fita 2020 s.l.u. ES0600610068440255610116 de la Banca March.
4.- Bases específiques
A) Borsí Mestre d’educació infantil
Requisits dels aspirants: a més dels que es preveuen a les bases generals han d’estar en possessió del títol de mestre amb l’especialitat d’educació infantil o títol de grau equivalent
B) Borsí tècnic/ca d’educació infantil
Requisits dels aspirants: a més dels que es preveuen a les bases generals han d’estar en possessió del títol de tècnic superior en educació infantil o d’alguna de les titulacions equivalents; d’acord amb el que estableix l’article 11 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres d’educació infantil, podran optar a formar part de la borsa de treballs les persones que estiguin en possessió d’algun dels següents títols:
  • Certificat de professionalitat d’educació infantil
  • Certificació de les unitats de competència que componen la qualificació d’educació infantil
  • Professionals en possessió de qualsevol altre títol o acreditació declarats equivalents o que hagin estat habilitats per a l’atenció d’infants de 0-3 anys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia