martes, 20 de octubre de 2015

borsa de treball de conserges . Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Barcelona)

La Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2015 va aprovar les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar conserges per cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titular i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral interí i/o de duració determinada.
BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria de selecció de personal crear una borsa de treball i poder seleccionar conserges per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral interí i/o de duració determinada.
PLAÇA: Conserge
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Agrupació professional
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
1. Ciutadania: Tenir un mínim de 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d’un dels estats membres de la unió europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l’associació europea de lliure comerç). Així com els cònjuges dels ciutadans espanyols o dels ciutadans de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents directes i els seus cònjuges si són menors de 21 anys o més gran d’aquesta edat i viuen a càrrec dels seus pares.
2. Titulació: Certificat d’escolaritat o superior.
3. Coneixement de la llengua catalana: : Nivell A de català o acreditar aquest nivell quan es faci la fase d’entrevista parlant en català.
4. Declaració jurada
On consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d’incompatibilitats segons la Llei 53/1984 de 26 de Desembre.
2) DRETS D’EXAMEN: Els drets d’examen per a aquesta convocatòria es fixen en 7,50 €. El pagament de la taxa d'inscripció es farà efectiu en les Oficines d’Atenció Ciutadana un cop presentada la sol·licitud, o mitjançant transferència bancària al següent compte de CATALUNYA CAIXA ES16-2013-0660-74-0200007113 indicant el núm. del DNI i nom de la persona, en el cas de presentar la sol·licitud per correu administratiu.
En cas que els aspirants acreditin que actualment tenen la condició de persones aturades gaudiran d’una exempció per la totalitat de l’import.
En el cas que el/la sol·licitant no sigui admès, es retornarà l’import ingressat, que tindrà caràcter pregat, i és procedirà al cobrament de la quantitat de 4,50€ en concepte de tramitació i revisió.
3) PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. La presentació d’instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació al DOGC.{del 21 d'octubre al 9 de noviembre de 2015, a.i.} Les bases també es publicaran al BOP integres.
Les posteriors publicacions es faran en el taulers d’anuncis municipals i en la pàgina web municipal: <http://www.santperederibes.cat>
Podran presentar-se les instàncies a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal www.santperederibes.cat , o al telèfon 938967300 o a les pròpies Oficines d’Atenció al Ciutadà.
Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs, a les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, s'adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents:
- Títol exigit de la convocatòria o còpia compulsada del mateix
- Resguard original del pagament dels drets d'examen, que s’estableixen en la quantitat de 7,50€ o document que acrediti la situació d’atur.
- Fotocòpia del DNI o passaport de l'aspirant.
- Declaració jurada on consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d’incompatibilitats segons la Llei 53/1984 de 26 de Desembre. Un cop seleccionada la persona, l’Ajuntament podrà demanar el certificat de penals corresponent.
- Original o fotocopia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
- Currículum vitae i fotocopies de documents que acreditin l’experiència laboral (informe de vida laboral i còpia dels contractes i/o nomenaments), i els cursos que s’exposin.
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment selectiu de concurs, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment.
Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia