viernes, 30 de octubre de 2015

Borsa de treball de TAE M ajudant/a de biblioteques (A2). Ajuntament de Palma de Mallorca (Illes Balears)

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA. Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la creació d'un borsí per a la cobertura interina de places de TAE M ajudant/a de biblioteques.

PRIMER.- Convocar proves selectives per a la constitució d’un borsí extraordinari de TAE M AJUDANT/A DE BIBLIOTEQUES per a nomenaments interins,  pel sistema de concurs oposició lliure. Les places estan enquadrades dins l’Escala d’Administració Especial, Subescala tècnica, especialitat ajudant/a biblioteques.
SEGON.- La Regidoria de Funció Pública i Govern interior ha de nomenar, mitjançant resolució, els membres titulars i els suplents corresponents del tribunal que portarà a terme la valoració de la present convocatòria. La resolució esmentada s’ha de publicar en el tauler d’anuncis virtual) i, a efecte informatiu, en el web www.palma.es.

BASES I PROGRAMA PER A LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONTITUCIÓ D’UN BORSI PER A TAE M AJUDANT/A DE BIBLIOTEQUES.
DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
ESCALA:  Administració Especial. Subescala tècnica, especialitat ajudant/a de biblioteques.
GRUP: A, subgrup A2.
REQUISITS  DELS  ASPIRANTS: Estar en possessió del títol de Diplomatura en biblioteconomia, 180 crèdits de la llicenciatura en documentació o Grau en documentació.
Estar en possessió del títol de coneixements de català de nivell B2.
PROCEDIMENT:  Concurs-oposició per cobrir places d’ajudant/a de biblioteques
QUALIFICACIONS:  Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.
DRETS D’EXAMEN: 26,52 euros que s’hauran d’abonar dintre el termini d’admissió d’instàncies.
El termini de presentació de instàncies serà de 8 dies hàbils comptats a partir de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 30 d'octubre al 9 de novembre de 2015, a.i.}
Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2014.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.  Concurs oposició, pel torn lliure.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia