martes, 13 de octubre de 2015

1 coordinador/a de Govern (ref. 660/PDIR-1/15) -personal directiu-. Ajuntament de Badalona (Barcelona)

Mitjançant Decret d’Alcaldia, de data 2 d’octubre de 2015, s’ha aprovat la convocatòria del procés de provisió, del lloc de treball de personal directiu coordinador/a de Govern, mitjançant procediment per convocatòria pública pel sistema de concurs mèrits i entrevista professional.
Les bases específiques reguladores d’aquest procés, aprovades per AP de 28/07/2015, figuren publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 25/09/2015, al Tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal. El termini de presentació d’instàncies serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC.{del 14 al 19 d'octubre de 2015, a.i.} La qual cosa es fa pública per al coneixement general. badalona.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia