martes, 13 de octubre de 2015

1 oficial 2a de jardineria adscrit a Parcs i Jardins, (C2). Ajuntament de Tàrrega (Lleida)

La Junta de Govern Local, de data 28 de setembre de 2015, va aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció d’un jardiner adscrit a Parcs i Jardins, mitjançant concurs, així com procedir a la seva publicació d’acord amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN OFICIAL 2A, ADSCRIT A PARCS I JARDINS, MITJANÇANT CONCURS, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL.
1.- OBJECTE. L’objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció d’un oficial 2a de jardineria adscrit a Parcs i Jardins, inclòs al Subgrup C2 Nivell de Destí 15, amb caràcter laboral temporal, essent la justificació de la seva cobertura per l’existència d’una plaça vacant a la plantilla de personal i per evitar l’afectació del normal funcionament del servei públic de conformitat amb l’article 21.3.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015.
Règim: Laboral de caràcter temporal.
Categoria: C2
Complement de destí: 15
Sistema de selecció: Concurs.
Núm. de places convocades: 1
Jornada i horari: La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals, les quals es distribuiran en unes hores fixes de dilluns a divendres de 7.30 a 14.30 h i la resta d’hores es faran un dia a la tarda.
2.- TASQUES.
-Realitzar tasques relatives al manteniment de parcs i jardins tals com desbrossar, garbellar, fermar, segar, llaurar, plantar, regar, netejar, aportar i estendre sauló, etc.
- Fer serveis eines manuals i mecàniques que requereixen les tasques a què es refereix el punt anterior, així com tenir cura del seu estat de conservació.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Tractament correcte de la gestió dels residus generats en l’activitat.
- Detectar i comunicar les anomalies en els elements dels espais públics (bancs, jocs infantils, fonts...).
- Qualsevol altra funció de la seva competència que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
3.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. 3.1.- Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
3.2.- Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per aquestes bases, els següents:
A) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
B) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
C) Estar en possessió del Títol de Graduat Escolar, Títol d’ESO, formació professional de primer grau, Cicle Formatiu de Grau Mitjà o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar acompanyades de l’ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis a estrangers d’educació no universitària.
D) No trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat separat o acomiadat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques. En cas de ser estranger s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugi impedir al seu estat d’origen l’accés a la funció pública. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, d’acord amb les normes penals i administratives, sempre que s’acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
E) No incórrer en causa legal d’incapacitat segons la normativa vigent.
F) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada.
G) Estar en possessió del Carnet de conduir tipus “B”.
H) Carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris.
3.3.- Els aspirants que siguin disminuïts físics s’atendran al que estableix l’article 38.3, segon paràgraf, de la Llei 13/1982, de 7 d’abril d’integració social dels minusvàlids, de conformitat amb el qual les condicions personals d’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents s’han d’acreditar, en cada cas, mitjançant un dictamen vinculant lliurat per l’equip multiprofessional competent, el qual s’ha de presentar abans del començament de les proves selectives.
4.- SOL·LICITUDS. 4.1.- Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar la corresponent sol·licitud en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
4.2.- Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’alcaldessa i es presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament de Tàrrega, de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 20.00 hores, o bé, es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran en aquestes dependències, abans de l’acabament del termini de presentació d’instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només s’admetran les sol·licituds presentades dins el termini de 10 dies hàbils següents des de la finalització del termini per a presentar instàncies.
4.3.- Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar la documentació següent i segons l’ordre que s’estableix:
a) Currículum Vitae.
b) Fotocopia compulsada del document nacional d’identitat, o en cas que no tingui la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
c) Fotocopia compulsada acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell B1 Certificat de nivell elemental de Català o equivalent o superior, per quedar exempt si escau, de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic.
d) Fotocopia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria, d’acord amb el punt 4.2 C) , G) i H).
e) Experiència: s’acredita amb l’Informe de vida laboral. I a més:
- Serveis prestats a les Administracions Públiques: mitjançant certificació de l’òrgan competent, amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada i, de les funcions desenvolupades, període de temps i règim de dedicació.
- Empresa privada: certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, categoria professional i funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.
- Treballador autònom: fotocòpia de la llicència fiscal.
f) Cursos de formació: fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores. Els certificats dels cursos que no especifiquin la duració en hores i els cursos amb una durada inferior a 20 hores no es valoraran.
4.4.- Tots els documents requerits només es podran presentar durant el període de presentació d’instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.
4.5.- Pel sol fet de concórrer al concurs s’entén que els aspirants accepten íntegrament aquestes bases, llevat del cas que hagin exercit el seu dret a impugnar-les.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia