jueves, 8 de octubre de 2015

1 operari de serveis múltiples especialista en electricitat i 1 operari de serveis múltiples especialista en oficial de la construcció per a la brigada d'obres. Ajuntament de La Pobla Llarga (Ribera Alta-València)


bases i la convocatòria del concurs-oposició per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de dues persones per a la brigada d’obres de este Ajuntament, i s’obrí el període d’informació pública.

Tanmateix, s’adjunten las bases reguladores de les proves selectives:
«BASES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU, DE DUES PERSONES PER A LA BRIGADA D'OBRES D'AQUEST AJUNTAMENT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.
PRIMERA.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte de la present convocatòria és la contractació a través de contracte de relleu a jornada completa que serà l'establerta legalment.
Amb una durada equivalent al temps que resta fins a la jubilació efectiva dels treballadors i mantenir-se el contracte dos anys posteriors al compliment de l'edat ordinària de jubilació del jubilat parcial, que ocupen la plaça peó i d'auxiliar administratiu. En el contracte s'establirà la data de finalització aproximada.
La convocatòria s'efectuarà pel procediment de concurs-oposició, d'un operari de serveis múltiples especialista en electricitat i un operari de serveis múltiples especialista en oficial de la construcció per a la brigada d'obres, dins del grup i nivell de complement de destinació i complement específic del lloc de treball que ocupaven els treballadors prejubilats amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.
Es constituirà una borsa de treball que tindrà una durada màxima de dos anys, podent prorrogar únicament pel termini necessari per convocar un nou procediment i composada pels quaranta aspirants amb les màximes puntuacions obtingudes en aquest concurs oposició.
SEGONA.-NORMATIVA. La present convocatòria es regirà pel que disposen aquestes bases, i pel que estableix la Llei 7/85, de 2 d'abril; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril i la resta de normativa de pertinent aplicació, entre la qual cal destacar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i la normativa reguladora per al personal laboral en quant a la normativa que s’estableix pel contracte de relleu en la Seguridad Social, R.D.L. 5/2013, de 15 de març.
TERCERA.-REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per a ser admesos / es a la realització de les proves selectives els / les aspirants hauran de reunir, en qualsevol cas, els següents requisits, tots ells hauran de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació d'instàncies i mantenir-los durant el desenvolupament de tot el procés selectiu:
A.-Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007.
B.-Edat: Tenir complits els setze anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació, edats ambdues referides a la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies
C.-Titulació:
C1.- Per a la plaça d’operari de serveis múltiples especialista en electricitat:
1.- Estar en possessió de FP I o CFGM relacionat amb l'especialitat.
2.- Permís de conduir B1.
3.- Acreditar amb la vida laboral i contractes de treball o certificat de l’administració que ha treballat d'electricista un temps mínim de 12 mesos. El temps de treball de 12 mesos serà a jornada completa, si és a jornada parcial és realitzarà la corresponent conversió per a que resulte 12 mesos a jornada completa. En cas d’autònoms, l’alta censal on es demostre que com a mínim ha estat 12 mesos com a electricista.
C2.- Per a la plaça d’operari de serveis múltiples especialista en la construcció:
1.- Titulació Graduat en ESO, Graduat escolar, Certificat estudis primaris, títol FPI o CFGM relacionat amb l’especialitat.
2.- Permís de Conduir B1.
3.- Estar en possessió de la Targeta Professional de la Construcció (TPC).
4.- Acreditar amb la vida laboral i contractes de treball o certificat de l’administració que ha treballat d'oficial primer de la construcció un temps mínim de 12 mesos. El temps de treball de 12 mesos serà a jornada completa, si és a jornada parcial és realitzarà la corresponent conversió per a que resulte 12 mesos a jornada completa. En cas d’autònoms, l’alta censal on es demostre que com a mínim ha estat 12 mesos com a oficial primer de la construcció.
D.- Capacitat Funcional: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
E.-Habilitació: No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per al accés al cos o escala de funcionari o personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre
Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
QUARTA.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. Instàncies.- Les instàncies per a prendre part en la convocatòria es dirigiran a la Sra. Alcaldessa de la Corporació, instància model que facilitarà l'ajuntament, en el Registre General d'Entrada i també estarà disponible en la pàgina Web de l'Ajuntament de la Pobla Llarga (www.lapoblallarga.org o www.lapoblallarga.es). Les instàncies es presentaran en el Registre General d'Entrada o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que no presenti en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre dins el termini de presentació fax al número 962970462 indicant aquesta circumstància i identificant l'aspirant. Les bases de la convocatòria es trobaran a disposició dels interessats a les dependències municipals i a la pàgina web de l'Ajuntament 
Juntament amb la instància haurà d'acompanyar, necessàriament, la següent documentació per a cada un dels llocs de treball:
- Fotocòpia del DNI o núm. Identitat estranger.
- Fotocòpia de la titulació exigida per a cada plaça.
- Fotocòpia permís de conduir B1.
- Fotocòpia dels mèrits per a la fase de concurs.
A més, per als que es presenten al lloc de treball d’operari de serveis múltiples especialista en electricitat, fotocòpia vida laboral i contractes de treball o alta censal en el cas d’autònoms per acreditar l'experiència mínima de 12 mesos com a electricista.
A més, per als que es presenten al lloc de treball d’operari de serveis múltiples especialista en oficial de la construcció, fotocòpia de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) i fotocòpia vida laboral i contractes de treball o alta censal en el cas d’autònoms per acreditar l’experiència mínima de 12 mesos d’oficial de primera de la construcció.
Taxa per de drets d’examen. És obligatori pagar l’import íntegre dels drets d’examen que són 10 euros, quantitat que hauran d’ingressar al compte de l’Ajuntament nº ES6501820527330017458012 del BBVA, efectuat directament o per transferència amb anterioritat a presentar la instància.
Els aspirants que acrediten estar aturats i no perceben ninguna pensió o prestació no han d’ingressar cap taxa però hauran d’aportar la següent documentació:
1 - Certificat del SEPE de la situació d’atur.
2 - Declaració jurada de no estar percebent ningun tipus de pensió o prestació.
En ningun cas el pagament de la quantitat que correspongui en concepte de participació en el procés selectiu suposarà substitució del tràmit de presentació de la instància en procés selectiu en temps i forma.
La falta de pagament dins del termini de presentació de sol·licituds determinarà l’exclusió definitiva del/de la aspirant.
No procedirà la devolució de l’import satisfet en concepte de taxa per drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causes imputables als interessats.
La sol·licitud de participació en el procés selectiu deurà anar acompanyada precís, del justificant que acrediti l’abonament íntegre de la taxa per drets d’examen que no serà en ningun cas requisit esmenable.
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOP de València [N.º 195, 8-X-2015]. Si l'últim dia fos inhabil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. {del 9 d' octubre al 3 de novembre de 2015, a.i.}
La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà la no admissió de l'aspirant al procés selectiu.
En cas de presentar les instàncies en Administració diferent, i a fi d'agilitar el procediment, l'interessat / a ho comunicarà via fax, a aquest Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia