miércoles, 28 de octubre de 2015

10 places del cos superior d'inspectors tributaris (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 220).

Convocar el procés selectiu (amb número de registre de la convocatòria 220) per proveir 20 places del cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya (subgrup A1), de les quals 2 corresponen al 10% addicional de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015, de conformitat amb el contingut de les bases específiques, que consten als annexos 1 i següents, i de les bases generals publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció d’errades al DOGC núm. 4912, de 26.6.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007), en tot allò que no s’oposi a les bases específiques.
Annex 1
Bases específiques
—1 Descripció de les places. Es convoca el procés selectiu per proveir, mitjançant els sistemes d’oposició i de concurs oposició, 20 places del cos superior d’inspectors tributaris (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, de les quals 2 corresponen al 10% addicional de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015, que es distribueixen de la manera següent:
1.1 Torn lliure: 10 places, de les quals una correspon al 10% addicional i una altra es reserva per als aspirants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
1.2 Torn de promoció interna: 10 places, una de les quals correspon al 10% addicional.
Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan al torn lliure, i a l’inrevés.
Si la plaça reservada per a persones amb discapacitat en el torn lliure queda deserta, s’acumularà a la resta de places d’aquest torn.
Les persones que prenguin part en aquesta convocatòria no poden participar en més d'un torn dels previstos anteriorment.
—2 Requisits i condicions de les persones participants en el procés selectiu
A més dels requisits i les condicions establerts en la normativa de funció pública d’aplicació general, les persones participants han de complir els requisits següents:
2.1 Requisits generals.
2.1.1 Titulació.
Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.
2.1.2 Nivell de coneixements de llengua catalana.
Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
2.2 Requisits específics de promoció interna.
...
—4 Sol·licituds i taxa. 4.1 Termini, obtenció i presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la directora de l’Agència Tributària de Catalunya en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC. {del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.}
Amb la sol·licitud, la persona aspirant dóna el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, així com perquè l’òrgan convocant, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d’ofici.
Així mateix, amb la sol·licitud la persona aspirant declara que no està inclosa en cap dels supòsits d’incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o que sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, en el cas que sigui nomenada.
Les sol·licituds s’han de tramitar de conformitat amb el que es preveu a l’annex 3.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia