jueves, 31 de octubre de 2013

Borsa de Treball - Institucions Sanitàries: Obertura termini d'inscripció de nous aspirants i actualització mèrits. Administratius, Analista d'aplicacions, Analista Programador, Assistent Social, Auxiliar Administratiu, Auxiliar d'Infermeria, Auxiliar de Farmàcia, Celador, Conductor BTP, Infermer/a, Higieniste Dental, Logopeda, Locutor, Podòleg, Ingenyer Tècnic, ... Terapeuta Ocupacional, Veterinari Salut Pública. ...

Les instàncies per a la inscripció de nous candidats i per a l'actualització de mèrits o de canvi de departament, així com tota la documentació complementària, hauran d'obtindre's en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es) en l'apartat Recursos Humans - Borsa de Treball - Institucions Sanitàries - Inscripció/actualització de mèrits.
Junt amb la sol·licitud, ha de ser aportada la documentació següent:
1.
Documentació acreditativa de la titulació que habilita per a l'exercici de la categoria a què s'opta (únicament per a noves inscripcions).
2. Documentació acreditativa dels mèrits següents:
a) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques dependents d'altres administracions públiques diferents de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat valenciana.
b) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques de gestió privada;
c) Títols i/o certificats oficials de coneixement del valencià equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de València, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria (Orde de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència).
d) En el cas de personal del torn de promoció interna temporal, certificat dels cursos de formació i perfeccionament.
3. Fotocòpia del DNI o equivalent per a ciutadans de la UE, llevat que ja s'haja aportat en una convocatòria anterior.
-------------
-------------
-------------
------------
Les instàncies podran presentar-se en les direccions territorials d'Alacant, Castelló i València, i en la Gerència d'Alcoi.
- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

El termini de presentació d'instàncies per a este segon període d'inscripció és del 30 d'octubre (dimecres) al 20 de novembre (dimecres) de 2013, ambdós inclosos.