miércoles, 31 de julio de 2013

1 plaça d’Animador Sociocultural amb destinació al Centre per a Joves (interinitat). C1. Borsa de treball. Ajuntament de Muro d’Alcoi (El Comtat-Alacant)

AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI- ANUNCI BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA DE LA PLAÇA D´ANIMADOR SOCIOCULTURAL AMB DESTINACIÓ AL CENTRE PER A JOVES [ butlletí oficial de la província - alacant, 31 juliol 2013 - n.º 144,  pàgina 32]  Boletín Nº 144 del 31/07/2013 (pdf)
AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI
ANUNCI
Mitjançant resolució d’alcaldia 0522/2013, de 09 de juliol, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, ha adoptat l’acord pel qual s’aproven Bases Específiques que han de regir el procés selectiu per a la cobertura interina de la plaça d’Animador Sociocultural amb destinació al Centre per a Joves d’aquest municipi, grup de classificació C1, mitjançant concurs-opossició lliure i constitució de borsa de treball.
Les bases de la convocatòria estaran a disposició dels interessats al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, a la Placeta Molina, nº 4 i a la seua pàgina web www.vilademuro.net (ocupació pública), així com al departament de recursos humans on consta l’expedient.
Termini de presentació d'instàncies: DE L'01 AL 12 D'AGOST DE 2013 (AMBDÓS INCLOSOS).
-------------- 
INSTÀNCIA         Termini de presentació d'instàncies: DE L'01 AL 12 D'AGOST DE 2013 (AMBDÓS INCLOSOS). 
------------- extracte Bases:
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. Es convoca concurs-oposició lliure per a la provisió interina d’una plaça d’Administratiu d’Administració Especial, Animador-Sociocultural, d’aquest Ajuntament, per circumstàncies d’urgència i necessitat.
L’inici de la prestació començarà quan finalitze el procés de selecció, i acabarà quan es proveïsca definitivament la plaça en qüestió o es declare la seua amortització.
Les Funcions del lloc de treball:
1. Dirigir i coordinar l’activitat del “Centre per a Joves”.
2. Realització de memòries, així com la programació del treballs a realitzar.
3. Coordinació del “Bonobus” a Alcacant (venda de carnets).
4. Programar les activitats per al joves:
- Informació i assessorament.
- Programa d’Ocupació.
- Programes d’associacionisme.
- Salut i qualitat de vida.
5. Disseny de cartells, agendes, etc.
6. Programació d’activitats culturals i col.laboració en matèria de Serveis Socials, essent part de l’Equip Base.
7. Qualsevol altra que relacionada amb el seu lloc de treball se li encomane.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per a poder participar en les proves que es convoquen, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a)
Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits establerts a l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
b) Tindre complits els 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació.
c) Estar en possessió Títol de Batxiller, Formació Professional de segon grau o equivalent. Les equivalències les deurà determinar l’autoritat educativa competent.
d) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que siga incompatible o que impossibilite l'acompliment de les funcions.
e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de ninguna administració pública o estar pendent de la resolució d'algun expedient en aquest sentit. Així mateix, no haurà de trobar-se inhabilitat per al acompliment de funcions públiques.
Tots els requisits hauran d’estar complits o complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu.
TERCERA.- SOL·LICITUDS. 1. Les instàncies per a participar en la present convocatoria que es facilitaran al Registre General de l’Ajuntament i estaran a dispossició dels aspirants a la pàgina web municipal www.vilademuro.net (serveis municipals-recursos humans-ocupació pública),
s'adreçaran a l'Alcalde-President de la Corporació i es presentaran al Registre General o en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, dins de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Boletín Oficial de la Provincia d’Alacant.
A les instàncies, els aspirants hauran de manifestar que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases, en concret els de la base segona, i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa d'acord amb el Reial Decret 707/1979.
2. A les instàncies els interessats hauran d'adjuntar:
A.- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, degudament compulsada.
B.- Fotocòpia de la titulació exigida, degudament compulsada.
C.-Resguard que justifique haver ingressat els drets d'examen al següent compte bancari habilitat per a aquest procés: “CAIXABANK” 2100 3971 17 0200019307.
L'import dels drets d'examen ascendeix a la quantitat de vint-i-dos euros amb vuitantacinc cèntims (22’85€). A l’ingrés haurà de constar el nom i cognoms de l’aspirant que es presenta a aquest procés, i no altres dades.

4 plazas de Operario Ambiental. Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Resolución de 16 de julio de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 91, de 12 de julio de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Cuatro plazas de Operario Ambiental, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 1 al 20 de agosto de 2013, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación. www.tenerife.es

martes, 30 de julio de 2013

Ajudes destinades a afavorir l’accés al mercat de treball dels col·lectius de difícil inserció laboral, per a l’exercici 2013. // Ayudas destinadas a favorecer el acceso al mercado de trabajo de los colectivos de difícil inserción laboral, para el ejercicio 2013.

ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa dajudes destinat a afavorir l’accés al mercat de treball dels col·lectius de difícil inserció laboral, per a l’exercici 2013. [2013/7891]  (pdf 277KB) 
ORDEN 31/2013, de 23 de julio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca un programa de ayudas destinado a favorecer el acceso al mercado de trabajo de los colectivos de difícil inserción laboral, para el ejercicio 2013. [2013/7891]  (pdf 277KB)
1. Objeto y ámbito. 1. Esta orden tiene como objeto establecer un programa de ayudas para favorecer el acceso al mercado laboral de las personas desempleadas de la Comunitat Valenciana pertenecientes a determinados colectivos de difícil inserción laboral.
2. Las contrataciones objeto de subvención deberán efectuarse en 2013 a partir de la publicación de la convocatoria y ejecutarse en centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana.
2. Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarias de esta orden las empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana.
3. Destinatarios finales. Serán destinatarios finales de este programa las personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
a)
Mujeres o personas mayores de 45 años, que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo en los centros SERVEF de Empleo de la Generalitat durante un periodo de al menos tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de su contratación.
b) Personas inscritas como desempleadas en los centros SERVEF de Empleo de la Generalitat por un periodo ininterrumpido de más de 365 días previos a la fecha de la contratación. A estos efectos se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un periodo acumulado de al menos 90 días en los 365 días previos.
4. Cuantía de las ayudas. La cuantía de la ayuda por cada contrato de trabajo de al menos tres meses de duración ascenderá a un máximo de 1.125 euros, según el siguiente detalle:
a) Contratos de al menos 5 horas semanales: 375 euros.
b) Contratos de al menos 10 horas semanales: 750 euros.
c) Contratos de al menos 15 horas semanales: 1.125 euros.
9. Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación, sin que en ningún caso puedan presentarse después del 30 de septiembre de 2013.