martes, 27 de octubre de 2015

1 Tècnic/a en prevenció de riscos laborals (A1) -interí- . Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Es fa públic que mitjançant decret de la Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), de data 5 d'octubre de 2015, s'ha resolt convocar el procés selectiu núm. 3/2015 per cobrir, mitjançant un nomenament de personal funcionari interí, una plaça de Tècnic de Prevenció de riscos laborals de l'ORGT, Grup A, subgrup A1.
Les bases aprovades que regeixen aquesta convocatòria són les següents:
1. Objecte de la convocatòria. Aquestes bases regulen el procés de selecció per a cobrir interinament i pel sistema de concurs - oposició, una plaça de funcionari/a del grup A, subgrup A1, Tècnic/a en prevenció de riscos laborals, Subescala Tècnica de l’Escala d’Administració Especial, amb destinació al servei de prevenció integrat dins la Direcció de Serveis de Recursos Humans de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
A aquestes bases els seran d’aplicació la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció publica; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya i la resta de normativa vigent en la materia.
2. Requisits per a la participació. En tot cas, per participar en aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir els requisits següents:
a. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
També poden ser admesos el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
Els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat i demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b. Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c. Possibilitat d'incorporació immediata.
d. Estar en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau.
e. Estar en possessió de l’acreditació de la formació necessària en prevenció de riscos laborals per exercir les funcions de nivell superior en matèria de Seguretat en el treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada, establerta al Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Els aspirants d'estats membres de la Unió Europea han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.
f. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
3. Funcions a desenvolupar. Les funcions a desenvolupar seran les següents:
- Realitzar programes, informes, projectes i assessorament en l'àmbit de la seva especialitat.
- Promoure, amb caràcter general dins de l’organització, la prevenció de riscos laborals.
- Realitzar estudis d’identificació i avaluació de riscos.
...
4. Presentació d’instàncies. Els aspirants interessants hauran de presentar una instància en el Registre d’aquest Organisme, ja sigui a les oficines centrals situades a la Travessera de les Corts, 131- 159, recinte de la Maternitat, Pavelló Mestral, 08028 de Barcelona, de dilluns a divendres no festius, en horari de 08:30 a 14.00 hores o a qualsevol de les seves oficines o punts d’informació i gestió. El llistat dels centres es pot consultar a la Seu electrònica de l’ORGT (http://orgt.diba.cat).
D’igual manera es podrà presentar en qualsevol dels llocs habilitats d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la darrera de les publicacions del corresponent anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 27 d'octubre al 18 de noviembre de 2015, a.i.} La instància anirà acompanyada de la següent documentació en fotocòpia:
- DNI.
- Titulació universitària requerida en aquesta convocatòria.
- Titulació que acrediti la formació necessària en prevenció de riscos laborals per exercir les funcions de nivell superior en matèria de Seguretat en el treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada, d’acord amb el que preveu el RD 39/1997, de 17 de gener, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Certificat de coneixement de nivell de suficiència de català (certificat C).
- Currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits valorables, sense que l’òrgan seleccionador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. En el cas de no acreditar documentalment els mèrits al·legats en el moment de presentar la sol•licitud, els interessats disposaran de 10 dies hàbils per fer-ho. Cas contrari, no seran objecte de valoració.
El model d’instància es lliurarà en els registres abans esmentats i també el podeu descarregar de la Seu electrònica de l’ORGT (http://orgt.diba.cat)
Els/les aspirants hauran de fer constar en la seva instància si té la consideració legal de discapacitat, totes les adequacions de temps i mitjans materials específiques que sol·liciten per realitzar les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar; correspon a l'òrgan seleccionador resoldre sobre l'oportunitat i concreció de l'adaptació en funció de les circumstàncies específiques dels exercicis que haurà de ser acreditada per l'aspirant amb el certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'òrgan competent.
Tots els actes derivats d'aquesta convocatòria seran exposats, a tots els efectes legals, en la Seu electrònica de l’ORGT (http://orgt.diba.cat) i en el Tauler d'Edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, situat a la tercera planta del pavelló Mestral, Travessera de les Corts, 131-159, 08028 de Barcelona.
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i d’aportació de la documentació corresponent als mèrits indicat anteriorment, la Gerència de l’ORGT dictarà resolució en el termini màxim d’un mes declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos del referit procés.
L’esmentada llista s’exposarà en el tauler d’anuncis de la Direcció de Recursos Humans de l’ORGT (3ª planta del Pavelló núm.10 Mestral, Travessera de les Corts 131-159 de Barcelona) podent-se també consultar a la Seu electrònica de l'ORGT (http://orgt.diba.cat).
El termini per presentar esmenes, suggeriments i/o possibles reclamacions serà de 10 dies hàbils comptadors de l'endemà de la seva publicació en la Seu electrònica de l’ORGT(http://orgt.diba.cat). Les al·legacions presentades es resoldran en el termini d'un mes a comptar des de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, aquestes s’entendran desestimades.
Els interessats hauran de fer constar en la seva instància, a més a més d’una adreça específica per a rebre notificacions, una altra de correu electrònic.
En el supòsit de consultes fetes a través de la Seu electrònica de l'ORGT, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, que són resultat de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la referència per a cada aspirant serà el número corresponent al registre d'entrada de la sol•licitud presentada al registre per participar en la convocatòria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia