lunes, 19 de octubre de 2015

subvencions destinades a compensar els costos laborals derivats de la continuïtat dels agents d’ocupació i desenvolupament local en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. en 2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8389.pdfRESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2015, de la directora general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2015, les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Orde 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2015/8389]
Primer. Convocatòria 2015 1. Convocar les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local en 2015, regulades en l’Orde 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana (DOCV 13.10. 2015). ...
Segon. Objecte i àmbit. Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a compensar els costos laborals derivats de la continuïtat dels agents d’ocupació i desenvolupament local en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Beneficiaris. 1. Podran ser beneficiàries les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a estes a les quals el SERVOF haguera concedit en l’exercici 2014 una subvenció per la pròrroga del contracte de l’agent d’ocupació i desenvolupament local per la continuïtat de la qual se sol·licita una nova subvenció.
Quint. Forma i termini de presentació de sol·licituds 1. Les sol·licituds es formalitzaran en impresos normalitzats que es presentaran en la direcció territorial del SERVOF corresponent, sense perjuí de poder presentar-les en la resta de llocs previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Així mateix podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través del web del SERVOF, www.servef.es, en l’enllaç Sol·licitud Telemàtica, que hi ha associat a cada  ajuda publicada; per a això, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per als ciutadans (persona física), ambdós admesos per la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.
2. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 20 d'octubre al de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia