martes, 13 de octubre de 2015

subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana. (Bases)Article 1. Bases reguladores de la subvenció. S’aproven les bases incloses en l’annex I, que han de regir per a la concessió de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Procediment per a la substitució dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local. S’aprova el procediment inclòs en l’annex II, que ha de regir per a la substitució dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local subvencionats.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Primera convocatòria. 1. En la primera convocatòria que s’efectue d’aquestes bases, el període subvencionable a què fa referència l’apartat 1 de la base quarta de l’annex I s’iniciarà l’endemà de la finalització del període per al qual cada agent d’Ocupació i Desenvolupament Local haja sigut subvencionat, a l’empara de l’Ordre 26/2014, de 21 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions destinades a finançar la pròrroga de la subvenció per la contractació d’agents d’Ocupació i Desenvolupament Local en l’exercici 2014 (DOCV 25.07.2014).
2. El límit de la quantia de l’ajuda en còmput anual a què fa referència l’apartat 3 de la base quarta de l’annex I es reduirà de forma proporcional al període que finalment resulte objecte de subvenció en aplicació del que disposa l’apartat anterior.
ANNEX I
Bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
Primera. Objecte i àmbit. Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions destinades a compensar els costos laborals derivats de la continuïtat dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Segona. Beneficiaris. 1. Podran ser beneficiàries les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a estes a què el SERVOF haguera concedit en l’exercici immediatament anterior al de la convocatòria una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l’agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per a la continuïtat de la qual se sol·licita una nova subvenció.
2. No en podran ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions. Les entitats presentaran una declaració responsable sobre este punt.
Tercera. Funcions dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local. 1. Els agents d’Ocupació i Desenvolupament Local tenen com a missió principal col·laborar en la promoció econòmica de la zona i la implantació de polítiques actives d’ocupació orientades a la generació d’ocupació i activitat empresarial.
2. Són funcions dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local:
a ) Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit local, identificant noves activitats econòmiques i possibles emprenedors.
b ) Difusió i estímul de les oportunitats potencials de creació d’activitat entre persones desempleades, promotors, emprenedors i institucions col·laboradores.
c ) Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a consolidar-los en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançaments de les empreses.
d ) Suport a promotors d’empreses i acompanyament tècnic durant les primeres etapes de funcionament, per mitjà de l’aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius que coadjuven a la consolidació.
e ) Col·laboració en el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació d’acord amb les directrius del SERVOF.
f ) Qualsevol altra funció anàloga o complementària.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia