viernes, 19 de febrero de 2016

1 plaça de Peó per a la brigada municipal d'obres. Ajuntament de Calders (Barcelona)

La Comissió de Govern Local en sessió del dia 4 de febrer de 2016 va aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selección d'una plaça de peó per a la brigada municipal d'obres, les quals es transcriuen a continuación:
BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte d'aquestes bases la definició dels mèrits, proves i resta de requisits que hauran de regir la selecció d'un peó.
Grup Titulació:Agrupacions Professionals /(antic grup E)
Dedicació: 40 hores setmanals. En ocasions aquest horari es podrà distribuir en dies festius.
Titulació acadèmica: Certificat d'escolaritat
Carnet de conduir. B
La retribució serà de 17.065,02 euros bruts anuals, a distribuir en 14 pagues.
3. CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert els 18 anys i no excedir de l'edat de la jubilació.
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en la base primera o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds.
d) No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
f) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la materia.
4. SOL·LICITUDS. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Calders, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la de la publicació de la convocatòria al BOP, DOGC {del 20 de febrer al 10 de març de 2016, a.i.}, a la web i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament. www.calders.cat
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base tercera, d'acord amb les condicions establertes en la legislació vigent.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació :
a) Currículum de l'aspirant.
b) Fotocòpia del DNI
c) Fotocòpia del títol acadèmic

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia