jueves, 25 de febrero de 2016

1 plaça de tècnic/a de cultura. Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de gener de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de cultura, en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició i lliure.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de Província de Barcelona en data 15 de febrer de 2016.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals. {del 26 de febrer al 16 de març de 2016, a.i.}
La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d' Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal//index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat a la pàgina web de l’Ajuntament: www.esplugues.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia