lunes, 29 de febrero de 2016

borsa de treball de Tècnic d’Administració General i de Tècnic d’Administració Especial (TAE). Ajuntament de Santa Margalida Illes Balears)

Aprovades per decret de Batlia de 26 de gener de 2016, es publiquen íntegrament  les bases específiques que regiran la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnic d’administració especial (TAE) i tècnic d’administració general (TAG) de l’Ajuntament de Santa Margalida mitjançant concurs-oposició, segons el disposat a l’art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG) I DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE)
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant concurs - oposició, de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic d’Administració General i de Tècnic d’Administració Especial (TAE).
La borsa de treball tindrà per objecte la cobertura de les circumstàncies que permeten el nomenament de personal funcionari interí de l’Ajuntament de Santa Margalida.
Les presents bases defineixen els  requisits, proves, mèrits i resta d’aspectes procedimentals de la selecció que hauran de regir el concurs - oposició per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal, així com substitucions, vacants, excés o acumulació de tasques,... de conformitat amb l’ article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears (LFPIB) per a les categories que a continuació s’indiquen:
a) TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG), grup A Subgrup A1.
b) TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE), grup A Subgrup A1.
En tot el no previst en aquesta normativa, s’aplicarà supletòriament el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de funcionaris interins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i la resta de normativa de desenvolupament de la LFPIB.
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i categoria professional i les retribucions vigents en l'Ajuntament.
SEGONA.- FUNCIONS
Seran les pròpies del lloc de feina objecte de provisió en règim d’interinitat, o si escau, les que motivin el nomenament interí per excés o acumulació de tasques o constitueixin l’objecte de programes de caràcter temporal i l’execució condueixi a aquell.
TERCERA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per prendre part al concurs - oposició serà necessari reunir els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
També podran ésser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.
L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si és el cas.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Economia i Direcció d’Empreses o Ciències actuarials i financeres o títol de grau corresponent. O en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida.
d) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions corresponents, mitjançant un certificat mèdic.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les  Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes,  ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics  per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què hagués estar separat o inhabilitat. En el cas de ser un nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estar sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi al seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
f) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmès a cap dels motius d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que regula el personal al servei de les administracions públiques o comprometre’s en el seu cas, a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d’orfenesa.
g) Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana Nivell C1 o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. Aquests coneixements s‘han d‘acreditar mitjançant l‘aportació d‘un certificat oficial expedit per l‘Escola Balear d‘Administració Pública o expedit o homologat per l‘òrgan competent en matèria de política lingüística. En el cas de no poder-ho acreditar documentalment es farà una prova específica a dit efecte i tindrà caràcter eliminatori. El resultat d’aquesta es qualificarà com a “apte” o “no apte”.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir-se el darrer dia de termini de presentació de instàncies i gaudir dels mateixos durant el període selectiu.
QUARTA.- SOL·LICITUDS
1.- Les instàncies per participar al concurs -oposició s’hauran de formalitzar-se segons el model que figura a l’Annex II de les presents bases, adreçada al Sr. Batle - President de l’Ajuntament de Santa Margalida, i es presentaran en el registre general d’aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
2.- Per ésser admès, i en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera d’aquesta convocatòria, adjuntant a la instància còpia del DNI, i si és el cas, document acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit.
3.- Els aspirants que pretenguin puntuar en la fase de concurs, acompanyaran a les seves instàncies els documents acreditatius dels mèrits i serveis a tenir en compte a la fase de concurs, a més d’enumerar-los a la sol·licitud. Els documents hauran de ser originals o còpies compulsades. Els mèrits o serveis a tenir en compte, estaran referits a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies. En cap cas es requerirà documentació o esmena d’errors relativa als mèrits.
4.- El termini per a la presentació d’instàncies serà de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB. {del 26 de febrero al 9 de març de 2016, a.i.}
pàgina web de l’Ajuntament de Santa Margalida (http://www.ajsantamargalida.net/)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia