martes, 1 de marzo de 2016

2 llocs d'auxiliar de ràdio (C2) adscrits al Departament de Comunicació. Ajuntament de Calafell (Tarragona)

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2016, va acordar aprovar les bases que regiran el concurs-oposició lliure per a la selecció de dos llocs de treball d'auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació, en règim d'interinitat, alhora que la seva convocatòria.
Les bases que regeixen el procediment, són les següents:
“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA DE DOS LLOCS DE TREBALL D'AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de dos llocs de treball d'auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació, en règim de personal laboral interí fins a cobertura definitiva de lloc.
Els llocs de treball estan dotats amb les retribucions del grup assimilat C2 de titulació, complement destí assimilat 14, i complement específic d'acord amb la relació de llocs i la legislació vigent.
La missió dels llocs de treball és la preparació en l'elaboració i redacció de la informació necessària per al disseny i execució dels programes de ràdio a partir de l'anàlisi documental i informatiu previ, contactar amb els convidats, i col·laborar activament amb la presentació dels programes radiofònics, i totes aquelles tasques i activitats associades, amb les següents funcions generals:
a) Gestionar i organitzar els espais en funció de la programació establerta.
b) Col·laborar i donar suport en la realització i gestió dels aspectes de producció necessaris per a l'execució dels espais radiofònics.
c) Participar en tasques de locutor de ràdio pel que fa a la presentació i dinamització d'espais radiofònics.
d) Produir i elaborar la informació recollida.
e) Preparar previsions d'informació.
f) Redactar, produir i difondre notícies per a les xarxes socials.
g) Redactar i produir notícies per la ràdio i per qualsevol altre mitjà web que es pugui crear.
h) Mantenir relacions de col·laboració i coordinació amb la Corporació, les entitats locals i els col·laboradors externs proveïdors habituals d'informació de l'àmbit local.
i) Tasques de difusió i formació dins de l'àmbit del mitjà (escoles, entitats, col·laboradors, becaris, personal en pràctiques, etc.
j) Més les que li puguin ser encomanades d'acord amb la resta de funcions del departament d'adscripció.
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
b) En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat del castellà, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
d) Tenir complerts 16 anys d'edat, i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxim de jubilació forçosa.
e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
f) Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
g) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball convocat.
h) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.
TERCERA.- SOL·LICITUDS. 3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.
3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament, www.calafell.cat). ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia