miércoles, 16 de marzo de 2016

Concurs Cartell Fira de Tots Sants Cocentaina 2016. Ajuntament de Cocentaina.

1. PARTICIPANTS. Podran participar en el concurs aquells artistes i dissenyadors, nacionals i estrangers, que hi estiguen interessats, individualment o en equip.
2. TEMA. La temàtica de les obres ha de ser la FIRA DE TOTS SANTS i els treballs han de ser originals i inèdits, no s'han d'haver presentat en altres concursos i no han d'implicar, en tot o en part, còpia o plagi d’obres publicades pròpies o d’altres artistes.
Els autors seran responsables, davant de l’Ajuntament i davant de tercers, del compliment d’allò que s’ha establert en aquestes bases. 
http://www.turismococentaina.com/media/imagenes/contenidos/cartell-fts2015--baja-1-457x640.jpg3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. Seran de concepció i tècniques lliures, sempre que siga possible la seva reproducció gràfica.
Els treballs es presentaran muntats a sang amb suport rígid d’1 cm de grossària, com a mínim, sense vidre protector ni marc. El format serà vertical i amb una grandària de 50 cm x 70 cm.
En el cas de realitzar l’obra amb sistemes informàtics, s’haurà d’aportar una reproducció en color amb les mesures i les característiques anteriorment indicades, com també el corresponent suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a obtenir fotolits, una fitxa tècnica dels procediments empleats, incloent les fonts utilitzades i, si es donara el cas, les imatges originals digitalitzades amb el seu format .tiff o altres.
4. RETOLACIÓ. LLEGENDA. Els cartells han de contenir les llegendes següents:
• “FIRA DE TOTS SANTS 2016”
• “COCENTAINA, DE 29 D’ OCTUBRE A L’1 DE NOVEMBRE DE
2016”
• “FUNDADA L’ANY 1346”
• “FESTA D’ INTERÈS TURÍSTIC NACIONAL”
• “www.firadecocentaina.org”
• LOGOTIPS:
“cavall de la Fira”, “marca turística – castell”,
“Ajuntament de Cocentaina” (també la inscripció), Agència Valenciana de Turisme
A la part posterior dels treballs ha de figurar un lema que ha de servir per preservar la identificació de l’autor fins a la decisió del jurat. Cada concursant podrà presentar solament un treball.
5. PREMI. S’estableix un únic premi de 1.000 € bruts per al cartell guanyador. A aquest import li s'aplicarà la retenció corresponent de l' IRPF.
Per a poder rebre el premi ha de ser necessari que el guanyador estiga al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant els corresponents certificats positius de l’AEAT i de la Seguretat Social. A més, el beneficiari no ha de tindre cap deute pendent amb la Hisenda municipal, la qual cosa s’acreditarà amb un certificat de la Tresorera municipal.
Si el beneficiari de la subvenció és, al seu torn, deutor de la Hisenda municipal per qualsevol concepte, l’Alcaldia podrà decretar la compensació automàtica dels dits dèbits a càrrec dels crèdits pel premi.
6. PRESENTACIÓ. El termini finalitzarà el dia 1 de juliol del 2016 a les 14:00 hores
Els treballs es presentaran, o s'enviaran degudament embalats al SIC (Servei d’ Informació al Ciutadà) de l'Ajuntament de Cocentaina, situat a la plaça de la Vila, 1 03820 Cocentaina (Alacant), en dies hàbils (excepte dissabte) de 9:00 a 14:00 hores on s’expedirà, en tot cas, un rebut acreditatiu de la presentació.
A banda del cartell, s'ha de presentar la sol·licitud de registre d’ entrada degudament complimentada i en la qual ha d’ aparèixer el “lema“ del treball, així com les dades identificatives del sol·licitant.
A més, s’acompanyarà de la següent documentació:
• una còpia confrontada del DNI
• una declaració jurada en la qual s'ha d'indicar que el treball és original i inèdit
En la part posterior del treball apareixerà, amb lletres majúscules, el mateix lema que figure en la sol·licitud de registre d’ entrada presentada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia