sábado, 26 de marzo de 2016

1 plaça d'educador/ora social (A2). Ajuntament de Balsareny (Barcelona)

L'Ajuntament de Balsareny, per Decret d'Alcaldia de 16 de març de 2016, ha aprovat la modificació del requisit tercer, de la base segona, de la convocatòria reguladora del procés selectiu per proveir, mitjançant nomenament interí i en règim laboral a temps parcial, el lloc de treball d'educador/a social, la qual tindrà el següent redactat:
“Estar en possessió de la titulació de grau o diplomat en Educació Social o titulació equivalent o bé disposar d'una titulació acadèmica suficient per accedir a un lloc de treball del grup A2 i, alhora, disposin de l'habilitació professional per exercir d'educador/a social. S'acreditarà mitjançant fotocòpia del títol i, si escau, habilitació professional pertinent i/o certificació d'equivalència emesa pel centre oficial corresponent. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.”
Per a la presentació de sol·licituds, per part de les persones interessades, s'estableix un nou termini de vint dies naturals, a comptar des de la darrera publicació de l'edicte al BOPB i al DOGC.{del 24 de març al 12 d'abril de 2016,a.i.}
Alhora, s'Informa a les persones que han presentat la sol·licitud dins el termini de la convocatòria publicada al BOPB del dia 26 de febrer de 2016 i al DOGC de 8 de març de 2016, que la seva sol·licitud es tindrà per presentada, sense necessitat de cap altre tràmit, a no ser que hi hagi manifestació escrita, en contra, per part seva.   www.balsareny.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia