martes, 22 de marzo de 2016

2 ATS o DUE, per a realitzar les tasques d’Ajudant Tècnic Sanitari o Diplomat Universitari en Infermeria en les Postes Sanitàries. 3 mesos. Ajuntament de Sueca (Ribera Baixa-València)

ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Excm. Ajuntament de Sueca, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de febrer de 2016, va aprovar les bases següents:
CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL DE 2 ATS O DUE
PRIMERA.- És objecte d’esta convocatòria la contractació laboral temporal de dos ATS o DUE, per a realitzar les tasques d’Ajudant Tècnic Sanitari o Diplomat Universitari en Infermeria en les Postes Sanitàries, durant un període de tres mesos, compresos aproximadament, des de la 2a quinzena de juny fins a la 1a quinzena de setembre, inclusivament. La present convocatòria tindrà una vigència de dos anys, 2016 i 2017, ambdós inclusivament.
SEGONA.- La selecció s’efectuarà per mitjà del procediment de concurs-oposició, i es farà pública per mitjà d’anuncis en el Tauler d’edictes i BOPV.
TERCERA.- Les instàncies dirigides al Sr. alcalde-president es presentaran en el Departament d’Informació i Atenció al Ciutadà (DIAC), de 8 a 14 hores, durant un termini de 10 dies hàbils, comptadors, des de l’endemà al de la publicació en el BOPV. Als efectes prevists en esta Base, no és consideraran com a dies hàbils els dissabtes. {del 23 de març al 8 d'abril de 2016, a.i.}
Els aspirants hauran de fer constar en la instància que reunixen els requisits següents:
a) Ser espanyol/a o membre d’un país de la CEE i tindre complits els setze anys d’edat i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
b) Estar en possessió del títol d’ATS o DUE.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents tasques.
d) No haver sigut separat/da per mitjà d’expedient disciplinari del servici a l’Estat, comunitats autònomes o entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.
e) No estar sotmés/a en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat de les establides en les disposicions vigents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia