sábado, 12 de marzo de 2016

1 plaça d'intervenció de classe primera - interinitat-, de l'Ajuntament de Ciutadella (Menorca)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA INTERINA LA PLAÇA D'INTERVENCIÓ DE CLASSE PRIMERA DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, amb caràcter interí, de la plaça d’intervenció de classe primera d’aquest ajuntament, reservada a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria, categoria superior, actualment vacant.
Ha quedat acreditada a l'expedient la impossibilitat de cobrir la plaça mitjançant una persona funcionària de carrera pertanyent a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
2. PROCEDIMENT SELECTIU
El procediment de selecció serà el de concurs oposició.
3. REQUISITS I CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per a ser admeses en aquesta convocatòria, les persones aspirants hauran de complir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
  1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
  2. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que es deriven del lloc a desenvolupar.
  3. Tenir complerts setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
  4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades ni en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
  5. Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds: llicenciat en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l'administració, llicenciat en sociologia, llicenciat en administració i direcció d’empreses, llicenciat en economia, llicenciat en ciències actuarials i financeres, o el títol de grau corresponent.
Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acrediti, si fos el cas, l’homologació.
4. SOL·LICITUDS. 4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, en les quals les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat que tenen tots els requisits exigits a la base tercera, s’hauran d'adreçar a la batlessa i s'hauran de presentar en el Registre General d'aquest ajuntament o bé en qualsevol altre lloc i en la forma previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.2 El termini per presentar sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà del dia en què s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 13 de març al 2 d' abril de 2016, a.i.}
4.3 Si el darrer dia del termini fos inhàbil, es prorrogaria el termini fins al primer dia hàbil posterior.
4.4 Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
  1. Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit (anvers i revers).
  3. Una declaració responsable de compliment del requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions.
  4. La indicació d’un telèfon i una adreça electrònic a l'efecte de facilitar els mitjans de comunicació amb l’Ajuntament de Ciutadella.
  5. La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 13a d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia