sábado, 26 de marzo de 2016

Borsa de treball d'Auxiliars Administratius (C2) i d'Auxiliars Intèrprets (C2); 1 Gruista (C2). Ajuntament de Blanes (Girona)

Per acords de la Junta de Govern Local de data 11 de febrer i 10 de març de 2016 l'Ajuntament de Blanes ha aprovat les següents bases de selecció de personal :
Laboral temporal
* Codi convocatòria 01/16
L'objecte d'aquesta convocatòria es la selecció de Gruista en règim de contractació laboral de relleu a temps parcial del 50 % de jornada, grup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.
*Codi convocatòria 02/16
L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una Borsa de treball per a cobrir vacants temporals que es puguin produir en places d'Auxiliars Administratius grup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.
*Codi convocatòria 03/16
L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una Borsa de treball per a cobrir vacants temporals que es puguin produir en places d'Auxiliars Intèrprets grup de titulació C2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal.
Les bases íntegres d'aquestes convocatòries estan exposades al tauler d'anuncis i a la pàgina web d'aquesta corporació.
Es fa públic als efectes de presentació d'instàncies durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en què aparegui publicat l'últim dels anuncis de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.(DOGC) {del 25 de març al 13 d'abril de 2016, a.i.}
Els següents anuncis es publicaran al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquest Ajuntament. www.blanes.cat   Passeig de Dintre, 29, 17300 Blanes, Girona  - 972 37 93 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia