martes, 15 de marzo de 2016

borsa de treball d’auxiliars de l ́Escola Infantil Municipal. Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València)

ANUNCI
Per Resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans nº 412/16 de data 1 de març, es van aprovar les bases reguladores del procés de creació d'una borsa de treball d'auxiliars per a l ́Escola Infantil Municipal d'aquest Ajuntament.
El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals, que conten a partir de l'endemà al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,{del 15 al 26* de març de 2016, a.i.} havent d'aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases.
Les bases de la present convocatòria es trobaran a la disposició dels interessats en les oficines municipales, tauler d ́anuncis i pàgina web de l'Ajuntament. També es realitzaran les publicacions corresponents en els xarxes socials de l'Ajuntament, Televisió local i l’APP “La Pobla Info”.
Els successius anuncis, relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en els a dalt mitjans indicats. La designació del Tribunal de selecció es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia