martes, 29 de marzo de 2016

1 plaça d'agutzil. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ANUNCI sobre provisió temporal d'una plaça d'agutzil.
L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, mitjançant acord de Junta de Govern local de data 2 de març de 2016, va aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per cobrir, en règim de personal laboral temporal, una plaça d'agutzil, mitjançant concurs-oposició. Les bases corresponents es poden consultar al web de l'Ajuntament santquintimediona.cat.
Les instàncies sol.licitant la participació a les proves selectives es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, dins el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci. {del 22 de març a l' 11 d'abril de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia