sábado, 19 de marzo de 2016

6 places d'agent interí de la Policia Local. (C2). Ajuntament de Castelló d'Empúries (Girona)

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries (Girona), mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2016, ha acordat aprovar les bases específiques que regeixen la convocatòria per a la provisió de sis places d'agent interí de la Policia Local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup C2.
El text íntegre de les bases específiques i la convocatòria ha estat publicat, amb el núm. 1946, al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 49 de data 11 de març de 2016 i a la pàgina web municipal (www.castello.cat).
El termini de presentació d'instància serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà en què aparegui l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 de març al 7 d' abril de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia