martes, 15 de marzo de 2016

borsa de treball d'interins Auxiliars Administratius. Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 12/2/2016 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria que regirà el procés de selecció mitjançant concurs amb proves teòric-pràctiques, d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu, classificades en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, als efectes de possibles nomenaments de funcionaris interins o contractacions de personal temporal d'aquesta categoria atenent a les necessitats de personal
Les bases es troben inserides en el tauler d'edictes municipal i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Demanda d'ocupació: Oferta pública d'ocupació), així com les bases generals. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el DOGC i l'anunci de convocatòria també ha estat publicat en el BOPT núm. 41 de data 1 de març de 2016
Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el DOGC.{del 16 de març al 4 d'abril de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia