lunes, 14 de marzo de 2016

borsa de treball per a treballador/ora familiar, convocatòria 01/2016. Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona)

CONVOCATORIA PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A FAMILIAR PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
1. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
b) Estar en possessió de certificat de nivell elemental de català (certificat B1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certi¿cació de coneixements de català (modi¿cat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certi¿cats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modi¿cada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua o¿cial hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d'una prova o exercici, o presentant un dels documents que s'indiquen a continuació:
- Certi¿cat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma d'espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certi¿cació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
- Certi¿cat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles o¿cials d'idiomes.
d) Acreditar una de les següents titulacions d'acord amb els requeriments del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
1. El títol de Tècnic en atenció sociosanitària.
2. El títol de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència.
3. El títol de Tècnic superior d'integració social*.
4. El títol de Tècnic superior en integració social (Adaptació en intervenció sociosanitària).
5. El certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili.
6. El certificat d'acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària.
7. El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària.
8. El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
9. El certificat d'acreditació de competències corrresponents al certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a les persones en el domicili.
10. Posseir alguna de les titulacions següents i dos anys d'experiència laboral:
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat:
- Formació Professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria.
- Formació Professional de primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de clínica.
- Formació professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a auxiliar d'Infermeria (Mòdul de nivell II)
- Formació Professional primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria.
- Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista.
d'assistència geriàtrica, Títol de Tècnic/a especialista d'assistència psiquiàtrica.
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Serveis a la Comunitat:
- Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista d'economia sociofamiliar
11. Posseir alguna de les titulacions universitàries següents i dos anys d'experiència laboral:
- Títol Universitari d'Infermeria.
- Títol Universitari de Fisioteràpia.
- Títol Universitari de Teràpia Ocupacional.
- Títol Universitari de Treball Social.
- Títol Universitari d'Educació Social.
- Títol Universitari de Mestre d'Educació Especial.
- Títol Universitari de Pedagogia Terapèutica.
- Títol Universitari de Psicologia.
*i els títols equivalents que els substitueixin en la implantació de la nova Llei Orgànica d'Educació (LOE).
e) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
4. Presentació de sol·licituds. Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d'admissió juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa), de 9:00 hores a 14:00 hores i dilluns també de 16.00 a 18.00 hores.
L'esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d'instàncies llevat de l'acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se ¿ns el moment de la realització de la prova de català i/o castellà si s'escau.
5. Terminis de presentació. Termini de presentació de sol·licituds: Des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins el dia 15/4/2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia