domingo, 20 de marzo de 2016

bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019 .

Primer Aprovar les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que s’adjunten com a annex d’aquesta Resolució.
Segon Establir que la participació en els processos que es derivin d’aquesta Resolució s’han de dur a terme telemàticament i que, en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, de participació obligatòria en els termes que estableix l’annex d’aquesta Resolució, i en el procediment ordinari d’adjudicació de substitucions, de participació voluntària, les places s’han d’assignar de forma automàtica.
Tercer Disposar que les diferents aplicacions informàtiques necessàries per participar en els processos que es derivin d’aquesta Resolució s’han de trobar a l’abast dels participants en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent dgpdocen.caib.es
-------------------------------
ANNEX
BASES GENERALS
I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Àmbit d’aplicació. El contingut d’aquesta Resolució serà d’aplicació per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019 a totes les persones que participin en les convocatòries per crear borses d’aspirants a funcionaris interins docents que es publiquin.
Segona. Procediments de selecció. El personal funcionari interí docent s’ha de seleccionar mitjançant algun dels procediments de selecció següents:
a) Procediment ordinari: anualment s’ha d’aprovar una convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions de centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
b) Procediment específic i extraordinari: quan per a alguna o algunes especialitats o funcions i/o illes no s’hagi pogut seleccionar cap aspirant mitjançant el procediment ordinari, o bé s’hagi exhaurit la borsa d’aspirants corresponent o sigui previsible que s’exhaureixi, es pot aprovar una convocatòria pública per completar la borsa existent d’aspirants a funcionaris interins docents per a aquestes especialitats o funcions concretes i/o illes.
Tercera. Consulta de dades. Els aspirants a funcionaris interins docents amb accés al Portal del personal poden consultar el seu expedient a la web http://portaldelpersonal.caib.es, en la qual  hi figuren les dades personals, les titulacions, el nivell de coneixement de llengua catalana, la nota mitjana de l’expedient acadèmic acreditat, les activitats de formació registrades, l’experiència docent reconeguda i els nomenaments.
II. PROCEDIMENT ORDINARI
Quarta. Procediment ordinari
1. El procediment ordinari de selecció de personal funcionari interí docent consisteix a crear borses d’aspirants per cobrir vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions i illes, provinents d’una convocatòria pública per a cada curs escolar.
2. L’ordre a les borses dels aspirants admesos determinarà l’ordre en l’elecció i en l’adjudicació de places, amb les especificitats que preveu la base tretzena.
Cinquena
Obligació de participar-hi
1. Tots els aspirants a cobrir una plaça com a funcionaris interins docents han de participar en la convocatòria que es publicarà a tal efecte, tant si es tracta d’aspirants que ja han format part de la borsa d’interinitats durant el curs escolar anterior com si es tracta de nous aspirants.
2. Si un aspirant no participa en la convocatòria no quedarà inclòs a la borsa corresponent, independentment de si figurava com a admès a la borsa d’interinitats durant el curs escolar anterior.
Sisena. Constitució de les borses. Es constituirà una borsa de treball per cadascun dels següents grups:
Grup A)   0597 Cos de mestres
Grup B)   0590   Cos de professors d’ensenyament secundari
Grup C)   0591  Cos de professors tècnics de formació professional
Grup D)  0592    Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
                       0594  Cos de professors de música i arts escèniques
                       0595  Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
                       0596  Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia