lunes, 14 de marzo de 2016

1 tècnic/a de joventut amb caràcter laboral temporal. Ajuntament de Teià (Barcelona)

...  bases que han de regir el concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d'un tècnic/a mitjà adscrit a l'àrea de Joventut, les quals es fan públiques seguidament, tot anunciant, simultàniament la convocatòria del concurs-oposició:
BASES PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE TÈCNIC/A DE JOVENTUT
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la regulació del procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a mitjà adscrit a l'àrea de Joventut.
Denominació lloc treball: Tècnic de Joventut
Número de llocs convocats: 1
Contracte: Contracte laboral temporal
Jornada Laboral: 66.70 % de la jornada establerta legalment amb caràcter general per la funció pública
Retribució: A-2, CD 17, complement específic: 6.460,72 € brut anual
Sistema de selecció: Concurs-oposició
TERCERA. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants hauran de complir, en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, els requisits específics següents:
- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, o d'altres estats membres, que en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, d'acord amb la legislació vigent.
- Tenir divuit anys d'edat i no excedir de l'edat de jubilació forçosa
- No haver estat inhabilitat/da per sentencia ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. En cas de ciutadans que no posseeixin la nacionalitat espanyola, no haver estat sotmès a sanció disciplinaria o condemna penal que l'impedeixi en el seu estat l'accés a la Funció Pública (art. 2.2 de la Llei 17/1993).
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir
- No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
- Estar en possessió de la titulació de diplomat o grau universitari següents: administració i direcció d'empreses, empresarials, psicologia, pedagogia, educació social, treball social, ciències polítiques, sociologia, magisteri o graus equivalents. També s'acceptaran aquells candidats que tinguin un mestratge en ciències socials i jurídiques, amb especialitat en empresa i/o orientació laboral i un títol universitari o grau. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d'equivalència o homologació expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència.
- Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents esmentats a l'annex del Decret 14/1994, de 8 de febrer (DOGC 1859 d'11.2.94) de la Generalitat de Catalunya. Aquells aspirants que amb la presentació de la sol·licitud no acreditin documentalment aquesta circumstància hauran de passar un examen per tal d'acreditar els coneixements de català. Per realitzar aquestes proves, el tribunal de valoració comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
- Acreditar coneixement de llengua castellana : Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant la superació de la prova o l'exercici establert a aquest efecte o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:
- Certificat d'haver cursat l'educació primària i la secundària a l'Estat espanyol.
- Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell C2 o equivalent), que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat per Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.
També estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d'accés
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i han de mantenir-se durant tot el procés.
QUARTA. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció han de presentar instància normalitzada signada per l'aspirant en el Registre General d'aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'han d'adreçar a l'Alcalde - President d'aquesta Corporació.
Si els dies d'acabament dels terminis o actuació obligada fossin festius, passaran les actuacions al dia següent hàbil.{del 15 de marçal 4* d'abril de 2016, a.i.}
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Quan les instàncies siguin presentades en les Oficines de Correus, es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.
Per tal de ser admès i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, n'hi ha prou amb què els aspirants manifestin en la instància que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. www.teia.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia