lunes, 14 de marzo de 2016

1 oficial 1a lampista (servei abastament aigua potable). Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Barcelona)

Aquest Ajuntament necessita contractar, en règim laboral interí i per raons d'urgència, el lloc de treball següent:
- Un/a oficial 1a lampista (servei abastament aigua potable)
Les bases de la convocatòria es troben exposades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal (www.smpalautordera.cat), a l'apartat “tauler d'anuncis”, i les instàncies es poden recollir al Departament de personal o baixar de la web municipal i presentar en el Registre general d'aquest Ajuntament.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part en aquest procés selectiu serà fins un termini màxim de vint dies naturals a partir de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 15 de març al 4* d'abril de 2016, a-i.} (en horari d'oficines) i s'hauran d'acompanyar dels següents documents:
a) Currículum vitae
b) Fotocòpia del DNI o, si escau, del passaport.
c) Fotocòpia de la titulació exigida.
d) Fotocòpia del carnet d'instal·lador especialista o CQI d'aigua i/o gas.
e) Fotocòpia del carnet de conduir classe B
f) Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits i circumstàncies al·legats.
g) Resguard acreditatiu d'haver abonat els drets d'examen (8,79 €) o resguard acreditatiu de trobar-se en la situació d'atur, si s'escau.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia