lunes, 21 de marzo de 2016

2 Beques de Formació de Biblioteconomia i Arxivística, a l’Ajuntament d’Alcoi

Es procedeix a la convocatòria de dues Beques de Formació de diplomats o llicenciats en Biblioteconomia i Documentació o altres llicenciats amb experiència acreditada en arxius o biblioteques o que compten amb estudis de postgrau relacionats amb aquestes especialitats. Per tant, l’Ajuntament d’Alcoi, convoca dues Beques de Formació de Biblioteconomia i Arxivística, corresponent a l’any 2016.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. La duració de cada Beca serà de 5 mesos i la dotació econòmica de 750 euros bruts mensuals, per un total de 7.500 € aplicables a la partida 05844.33211.48222 “BECA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA BIBLIOTECA” del Pressupost Municipal de 2016. El becari de la BECA 1 desenvoluparà la seua activitat del 2 de maig al 30 de setembre de 2016. El becari de la BECA 2 desenvoluparà la seua activitat de l’1 d’agost al 30 de desembre de 2016. L’ingrés de la dotació de la beca es realitzarà mensualment si no hi ha abans renúncia expressa de la beca. En aqueix cas, s’abonarà el prorrateig pels dies reals de compliment de la beca previ informe del director de l’Arxiu Municipal.

2. Els becaris realitzaran les tasques específiques de la beca a les dependències de l’Arxiu Municipal i als diferents centres bibliotecaris municipals.
3. Les beques convocades s’adjudicaran mitjançant concurs entre els diversos aspirants a les mateixes que reunisquen els següents requisits i els acrediten documentalment:
a) Ser espanyol i residir en territori espanyol.
b) Titulats universitaris que hagen finalitzat la llicenciatura, diplomatura o estudis de postgrau com a màxim dins dels dos cursos acadèmics immediatament anteriors al de la convocatòria de la Beca (2013-2014 i 2014-2015); d’acord amb l’article 1.C) de l’Ordenança Reguladora de l’adjudicació de beques de pràctiques per a universitaris i estudiants de Formació Professional a l’Ajuntament d’Alcoi.
c) Sols podrà ser atorgada beca a un aspirant que haja gaudit anteriorment de la mateixa, en cas de no haver-hi cap aspirant més que reunisca els requisits que s’hi exigeixen.
d) Declaració responsable d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que li impedisquen d’obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques establertes a l’art. 13 de la Llei General de Subvencions.
4. Les sol·licituds seran remeses mitjançant instància a l’Ajuntament d’Alcoi, a la seu del mateix, ubicat a la Plaça d'Espanya, 1, 03801 Alcoi (Alacant), i indicant “Beques de Formació Arxiu i Biblioteques Municipals”. Les sol·licituds es presentaran a l’Ajuntament d’Alcoi (Registre General, o per qualsevol dels procediments establerts a l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú). El model de sol·licitud podrà recollir-se al mateix Ajuntament o al mateix web municipal http://www.alcoi.org.
1) El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.{del 22 de març al 16 d'abril de 2016, a.i.} La convocatòria serà anunciada a través del tauler d’anuncis i de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, i mitjançant anunci inserit a un periòdic local. Si l’últim dia fóra inhàbil, s’entendrà que el termini expira el primer dia hàbil següent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia