sábado, 12 de marzo de 2016

Borsa de treball del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat Fisioteràpia, per a l’illa de Mallorca.

Bases de la convocatòria
1. Normes generals. 1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l’illa de Mallorca, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d’acord amb el que determina l’article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats.
1.2. Les persones aspirants s’han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, que ha de consistir en la valoració dels mèrits que detalla l’annex 2 d’aquesta convocatoria.   ...
3. Requisits i condicions de les persones aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
b. Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d. Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4.c). D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
e. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
f. Estar en possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1992 i altres normes de transposició i desplegament.
El títol exigit per participar en la borsa convocada és un dels següents:
  • Diplomatura en fisioteràpia o grau en fisioteràpia.
4. Sol·licituds. Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud per a l’especialitat indicada i per a cada una de les illes on vulguin prestar serveis.
El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 13 al 22 de març de 2016, a.i.}
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa del cos sol·licitat (anvers i revers). El justificant de pagament dels drets d’expedició d’aquest només té validesa fins a l’expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l’emissió del justificant del pagament dels drets d’expedició i, en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d’acreditar-lo en el termini d’esmenes de les deficiències en la sol·licitud que estableix la base 5, o justificar mitjançant un certificat de la universitat corresponent que el títol encara no ha estat expedit.
Les persones aspirants, en comptes de presentar la documentació a què es refereixen els punts a) i b), poden donar el consentiment exprés a fi que l’Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (les persones aspirants a les quals encara no se’ls hagi expedit el títol acadèmic, han de presentar en paper el certificat corresponent).
c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada (telemàtica o manual). L’import de la taxa és d’13,79 euros.
d. Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
e. Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l’organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents al cos de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d’expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a judici de l’Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.
f. La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques.
g. La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a aquest efecte.
h. La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 6 d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.
4.1. Avançament de la sol·licitud per via telemàtica
La persona interessada té la possibilitat de pagar la taxa i emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica.
Per això, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’opositor () i crear una nova sol·licitud. A continuació ha d’emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés.
La persona interessada ha d’imprimir la sol·licitud, l’ha de signar i l’ha de presentar, juntament amb la resta de documentació que cal adjuntar conforme al punt 4 d’aquestes bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament, d’acord amb el paràgraf anterior.
4.2.Presentació de la sol·licitud
Si la persona interessada no pot emplenar i avançar la sol·licitud per via telemàtica, atès que els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a la seva disposició a la seu de l’EBAP, a totes les conselleries, als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i a l’adreça d’Internet http://www.caib.es, ha d’emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat seguint les instruccions que s’hi indiquen; a continuació, ha d’imprimir el formulari, l’ha de signar i l’ha de presentar, amb la documentació que cal adjuntar-hi d’acord amb l’apartat 4 d’aquestes bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per pagar la taxa, la persona interessada ha d’entrar en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i pot imprimir el document model 046, o bé recollir l’imprès a les dependències de l’EBAP, a les unitats de personal de totes les conselleries del Govern de les Illes Balears. El pagament es pot fer en una de les entitats col·laboradores (Banca March, Caixabank “La Caixa” i BMN “Banco Mare Nostrum”) que figuren en el model. En tot cas, el justificant del pagament de la taxa s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i se n’ha d’identificar el pagador d’aquesta taxa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia