martes, 22 de marzo de 2016

1 graduat en enginyeria agrària (A2). 1 Administratiu/va (C1). borsa de treball deTreballador/a social, (A2). Consell Comarcal del Segrià (Lleida)

Que per acord del Ple del Consell Comarcal del Segrià, de 4 de març de 2016, és va aprovar i anunciar simultàniament la convocatòria de les bases específiques que han de regir la selecció per a la provisió d'un lloc de treball de graduat/a en enginyeria agrària o equivalent en règim de funcionari interí temporal, grup A2, així mateix es van aprovar i anunciar simultàniament la convocatòria de les bases específiques que han de regir la selecció per a la provisió d'un lloc de treball d'administratiu/va en règim de funcionari interí temporal, grup C1 i també les bases específiques i es va anunciar simultàniament la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de funcionaris interins i/o personal laboral temporal com a treballadors/es socials que es transcriuen en l'annex I, annex 2 i annex 3 del present edicte:
ANNEX 1
BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE GRADUAT/A EN ENGINYERIA AGRÀRIA O EQUIVALENT EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/A TEMPORAL, GRUP A2
Primera. Objecte L'objecte d'aquesta convocatòria es regular el procés selectiu per cobrir un lloc de graduat en enginyeria agrària o equivalent, en règim de funcionari interí en la categoria de tècnic (A2), amb dedicació parcial per realitzar tasques de recolzament en temes relacionats amb informes d'activitats de competència del Consell Comarcal del Segrià i suport als ajuntaments de la comarca en aquesta matèria.
Segona. Funcions bàsiques. A l'efecte de la valoració del concurs i d'orientar el contingut de la entrevista, són funcions genèriques dels llocs de treball d'adscripció d'aquesta convocatòria, les següents:
- Realitzar informes relacionats amb temes d'activitats inclosos en l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
- Suport als ajuntaments en tramitació d'activitats incloses en l'annex III de la Llei 20/2009.
- Assessorament en el disseny d'instal·lacions en projectes d'obres.
Tercera. Condicions d'admissió d'aspirants. Per poder participar en el procés selectiu és necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Haver complert 16 anys abans del termini de presentació d'instàncies i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
c) Acreditar estar en possessió de la titulació de graduat en enginyeria agrària o titulació equivalent. S'acreditarà mitjançant fotocòpia autenticada del títol corresponent.
d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En el cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l'Institut d'Educació Secundària, que convalidi el nivell de català assolit.
En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'empleat públic.
f) Tenir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
Les persones aspirants amb condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l'adaptació de les proves i del lloc de treball en cas que se'ls adjudiqui. S'ha de presentar informe de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (u òrgan competent equivalent de la resta de Comunitats Autònomes) que declari que la persona compleix les condicions per exercir les funcions del lloc de treball que es convoca i que informi sobre les adaptacions per realitzar les proves i sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball
g) Estar en possessió de carnet de conduir i disposar de vehicle
Quarta. Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per formar d'aquest procés de selecció, en què els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les bases, s'adreçaran a la Presidenta del Consell Comarcal del Segrià, i es presentaran en el Registre d'entrada del Consell Comarcal o bé mitjançant el procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de 20 dies a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 22 de març a l' 11 d'abril de 2016, a.i.}
... Tots els actes que es derivin de la present convocatòria es faran públics a través del tauler electrònic del Consell Comarcal del Segrià (www.segria.cat).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEX 2
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN ADMINISTRATIU/VA (C1) EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER L'EXECUCIÓ DE PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL
Primera. Objecte. L'objecte d'aquesta convocatòria és regular el procés selectiu per la selección d'un administratiu/a que ha de dur a terme les tasques de caràcter administratiu relacionades amb la tramitació dels expedients de sol·licituds d'ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.
Tercera. Condicions d'admissió d'aspirants. Per poder participar en el procés selectiu és necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Haver complert 16 anys abans del termini de presentació d'instàncies i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
c) Acreditar estar en possessió de la titulació de batxillerat o cicle de grau mitjà equivalent. Es tindran en consideració les equivalències amb la titulació requerida regulades per llei i que siguin d'aplicació.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, Ciència i Esport o qui tingui la competència.
d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En el cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l'Institut d'Educació Secundària, que convalidi el nivell de català assolit.
En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'empleat públic.
f) Tenir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
Les persones aspirants amb condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l'adaptació de les proves i del lloc de treball en cas que se'ls adjudiqui. S'ha de presentar informe de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (u òrgan competent equivalent de la resta de Comunitats Autònomes) que declari que la persona compleix les condicions per exercir les funcions del lloc de treball que es convoca i que informi sobre les adaptacions per realitzar les proves i sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEX 3
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I/O PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ COM A TREBALLADORS/RES SOCIALS
Primera. Objecte . L'objecte d'aquestes bases és la creació d'una borsa de treball per a personal funcionari interí i laboral temporal que puguin ser nomenats o contractats per a substituir treballadors/res socials per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents.
Segona. Funcions i tasques. Lloc de treball: Treballador/treballadora social.
Tercera. Condicions d'admissió d'aspirants. Per poder participar en el procés selectiu és necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Tenir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
c) Tenir setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'empleat públic.
e) Estar en possessió de la diplomatura o el grau en Treball Social o estar en condicions d'obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds. Per titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació expedida per la Subdirección General de Títulos i Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte.
f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En el cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l'Institut d'Educació Secundària, que convalidi el nivell de català assolit.
El document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció general d'Ordenació i Innovació Educativa.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova especifica de coneixements de llengua catalana del nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte o no apte.
g) Estar en possessió de carnet de conduir i disposar de vehicle.
Les persones aspirants amb condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l'adaptació de les proves i del lloc de treball en cas que se'ls adjudiqui. S'ha de presentar un “ Dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció pública” expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (u òrgan competent equivalent de la resta de Comunitats Autònomes) que declari que la persona compleix les condicions per exercir les funcions del lloc de treball que es convoca i que informi sobre les adaptacions per realitzar les proves i sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia