sábado, 12 de marzo de 2016

1 Director/a de Recursos Humans. Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Primer: Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir la plaça de Director de Recursos Humans com a personal directiu professional de naturalesa laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció regulada pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.
Segon: Les tasques a desenvolupar, entre d’altres, seran el recolzament al Director Gerent i a l’equip de direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca en la direcció tècnica, programació, coordinació, impuls, i avaluació de les feines relacionades amb la organització interna de la empresa, les relacions entre els diferents departaments, la gestió dels recursos humans (organització, prevenció de riscos i formació), i les relacions externes amb empreses, organitzacions i administracions, entre d’altres, i, especialmente:
a) Interlocució de la Direcció de SFM amb el Comitè d’Empresa, participació en meses de negociació amb el personal de SFM (Convenis Col·lectius, Comissió Paritària, Comissió de Gràfics, Comitè de Seguretat i Salut,...).
b) Recolzament de la Direcció en la presa de decisions i desenvolupament de diferents projectes a nivell intern.
c) Direcció del Departament de Recursos Humans.
d) Coordinació de les relacions interdepartamentals.
Tercer: Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i procés selectiu, d’acord amb el següent:
a) Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, per ser admeses en aquest procés selectiu:
i. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, permetin l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral.
ii. Tenir més de 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
iii. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat.
iv. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per l’exercici de les funcions de la categoria laboral en que s’inclou la oferta d’acord amb el pla de salut vigent a SFM.
v. Estar en possessió de títol universitari de llicenciat en Dret o equivalent  o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
vi. Tenir experiència mínima de 12 mesos en la realització de les tasques a desenvolupar, descrites en el punt 2 de les presents bases.
b) Sol·licituds i documentació
i. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s’ha d’ajustar al model que s’adjunta en forma d’annex el qual es pot descarregar a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
ii. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’ens públic, o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
iii. El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 13 al 29* de març de 2016, a.i.}
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds caigués en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.
iv. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones interessades han d’adjuntar:
- Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
- Currículum Vitae, actualitzat, en el que es faran constar:
a) Les dades personals (adreça, telèfon i correu electrònic);
b) La formació (titulacions acadèmiques, estudis, cursos, seminaris, publicacions, idiomes, d’altres);
c) L’experiència professional (amb descripció d’entitats, llocs desenvolupats i temps).
Aquests coneixements i l’experiència professional s’han de poder acreditar en el seu moment per aportació del títol original, certificació corresponent o fotocòpies compulsades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia