sábado, 12 de marzo de 2016

borsa de treball d'arquitectes a l'Ajuntament des Mercadal (Menorca)

... borsa de treball d’arquitectes a l’Ajuntament des Mercadal, les quals transcrites literalment, diuen:
PRIMERA.- OBJECTE
És objecte de la present convocatòria la selecció de persones candidates per formar part d'una borsa de treball d'arquitecte municipal per possibles nomenaments com a personal funcionari interí.
SEGONA.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat.
c) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de les funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu Estat, l’accés a la funció pública si es tracta de persones aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que estableix el punt a) d’aquestes condicions.
d) Posseir la capacitat funcional física i psíquica per al normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
e) Estar en possessió de la titulació d'arquitecte o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
TERCERA.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
Tasques pròpies de la professió per les que està titulat. Funcions, en general, de gestió, estudi i proposta de caràcter tècnic a nivell superior. Funcions d'informe amb proposta de resolució en relació a les sol·licituds de llicències d'obres. Ús de noves tecnologies. Comprovacions tècniques i altres tasques encomanades pels seus superiors.
QUARTA.- INSTÀNCIES
Les sol·licituds es dirigiran a l’Alcalde.
S’hauran de presentar les sol·licituds en el Registre General de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. {de l' 11 al 30 de març de 2016, a.i.}
Per ser admesos i prendre part de les proves bastarà que les persones aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides.
En el seu cas, hauran de presentar juntament amb la instància, fotocòpia del DNI i la relació de mèrits a efectes de valoració a la fase concurs, que hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada no seran valorats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia