miércoles, 16 de marzo de 2016

1 plaça de Tècnic/a Superior d'Administració General, Grup A1. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

... les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per cobrir com a funcionari/ària de carrera una plaça de Tècnic/a Superior d'Administració General, Grup A1, escala d'administració general, subescala tècnica.
El termini per la presentació de les instàncies serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 17 de març al 5 d'abril de 2016, a.i.} Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics a la web municipal www.vilanova.cat.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A1, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA.
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça vacant de tècnic superior funcionari/ària de carrera de la plantilla de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
1.2. Aquestes places pertanyen al grup de classificació A, subgrup A1, a què es refereix l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
1.3. La convocatòria d'aquestes places està vinculada a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a Superior d'Adminsitració General, reservada a personal funcionari de l'escala d'administració general, subescala Tècnica, derivada dels pactes de subrogació del lloc de treball de Tècnic Superior en dret aprovat pel Ple de la Corporació de 6 d'octubre de 2014.
1.4. La retribució del lloc de treball associat a la plaça serà la que correspongui al lloc de treball adscrit, de nivell A1, vigent al catàleg de llocs de treball.
1.5. Fins a la resolució d'aquesta convocatòria no es poden amortitzar, transformar, ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.6. Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona.
1.7. Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA. A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Tenir la titulació de doctor o Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques o Econòmiques, o equivalent o superior o estar en condicions d'obtenir-la en la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. Aquells/lles que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o el Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent.
b) Llengua catalana: els aspirants hauran d'acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats següents:
- Certificat conforme s'ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS. La presentació i admissió de sol·licituds es farà en la forma que determinen els articles 5, 6 i 7 de les bases generals dels processos selectius, publicada a la web municipal www.vilanova.cat
És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae, amb fotografia actualitzada.
Els drets d'examen per aquestes places es fixen en la quantitat de 32,25 euros. Gaudiran d'exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d'una bonificació d'un 50% les persones que acreditin la condició d'aturats degudament inscrits al Servei d'Ocupació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia