sábado, 26 de marzo de 2016

1 Tècnic/a Insertor/a Laboral. Ajuntament d'Abrera (Barcelona)

Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
RESOLUCIÓ adoptada per Decret d'Alcaldia núm. 2016-0212 en data 15.03.2016, mitjançant la qual s'aproven les bases de la convocatòria del procés 2016/02, per a la selecció d'un/a Tècnic/a Insertor/a Laboral. Les bases que han de regir aquest procés selectiu, restaran publicades i poden ser consultades mitjançant el web municipal http://www.ajuntamentabrera.cat/oposicions/ interinatge i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals improrrogables a comptar des de l'endemà de l'anunci de la convocatòria al BOP. {del 24 de març al 12 d'abril de 2016, a.i.} - www.ajuntamentabrera.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia