sábado, 26 de marzo de 2016

1 netejador/a de la via pública (exp. 98/16). Ajuntament de Celrà (Girona)

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 21 de març de 2016, s'han aprovat les bases que han de regir el concurs oposició per a la contractació laboral temporal d'un/a netejador/a de la via pública.
La sol·licitud amb la documentació exigida per prendre part en l'esmentat concurs oposició es pot presentar dins el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'últim anunci en el DOGC {del 25 de març al 13 d'abril de 2016, a.i.} o BOP, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
El concurs oposició es realitzarà d'acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016, que es publicaran al BOP de Girona, tal com s'estableix a l'article 90 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. I es troben a la secretaria de la Corporació a disposició de qualsevol persona interessada.
Els anuncis successius corresponents a aquesta convocatòria es publicaran únicament al BOP de Girona i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament. www.celra.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia