domingo, 20 de marzo de 2016

1 tècnic mitjà de l'Agència Local de l'Energia d'Osona. Consell Comarcal d'Osona (Barcelona)

Es fan públiques les bases del procés selectiu d'un lloc de treball de tècnic mig pel Servei de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, subjecte al règim laboral i amb caràcter temporal, aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 9 de març de 2016.
Així mateix, atesa la necessitat inajornable, en la mateixa resolució es convocava el procés selectiu del lloc de treball esmentat d'acord amb les bases que es publiquen a continuació.
Les bases i el model d'instància es podran trobar també al tauler d'edictes electrònic que consta a la web www.ccosona.cat
El termini per a presentar sol.licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'edicte que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 de març al 6 d'abril de 2016, a.i.}
---------------------
“BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC MIG PEL SERVEI DE L'AGÈNCIA LOCAL DE L'ENERGIA D'OSONA SUBJECTE AL RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL
1a.- Objecte de la convocatòria: És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant oposició, d'un lloc de treball de tècnic mig destinat a l'assessorament en matèria d'estalvi energètic dels municipis de la comarca d'Osona adherits a l'Agència Local d'Energia d'Osona, subjecte al règim laboral i amb caràcter temporal.
La durada del contracte es fixa inicialment en un any, podent-se prorrogar, si s'escau, fins a un màxim de 3 anys, amb una dedicació de jornada sencera de 37,5 hores.
2a.- Categoria professional: Tècnic de grau mig, escala administració especial- subescala tècnica. Personal laboral temporal.
3a.- Lloc de treball i tasques a realitzar
Categoria: Tècnic mig - escala administració especial- subescala tècnica equivalent al subgrup A2, a efectes de titulació.
Servei: Agència Local de l'Energia d'Osona
Ubicació: Carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3a planta Vic
Dedicació: Jornada sencera de 37,5 hores.
Durada: 1 any, prorrogable fins a un màxim de 3 anys.
Inici contracte: Com a màxim el dia 1 de maig de 2016, una vegada superades les proves de selecció.
Retribució bruta: 25.458,13 euros bruts/anuals
Funcions del lloc de treball:
Les tasques corresponents a la subescala tècnica – tècnic de grau mig, art. 39.1 D 214/90, relacionades amb el següent àmbit:
Donar suport i col·laborar en tota la gestió energètica municipal que l'Agència Local de l'Energia del Consell Comarcal presta als ajuntaments de la comarca d'Osona. En concret les tasques principals a desenvolupar seran:
- Entrada i revisió de tota la facturació d'energia elèctrica i tèrmica del municipis de la comarca d'Osona amb el programari de gestió energètica Gemweb.
- Elaboració d'informes municipals per l'optimització de potències i l'evolució dels costos i consums energètics.
- Col·laborar en tots aquells projectes i tasques que l'Agència presta els municipis com el projecte Desendolla't, Telemesura't o la redacció i seguiment de PAES.
- Ser un interlocutor directa amb els municipis de la comarca per la sol·licitud de facturacions per part de l'Agència i també per rebre consultes i peticions per part dels ajuntaments.
- Manteniment i actualització de l'inventari de l'enllumenat públic amb el programari corresponent.
- Col·laborar i tramitar subvencions en matèria d'energia que els municipis de la comarca puguin optar provinents d'administracions superiors.
- Realitzar visites i assessoraments energètics puntuals a dependències i enllumenats públics.
- Participar i preparar talllers d'estalvi i eficiència energètica a les llars, tant en l'àmbit dels serveis socials com en l'àmbit domèstic en general.
- Totes les altres que li puguin ser encomanades pel seu cap de servei o per Gerencia.
4a.- Durada de la relació: Inici del contracte: com a màxim el 1 de maig de 2016, i pel període d'un any. No obstant això, el contracte de treball es podrà prorrogar fins a un màxim de 3 anys.
5a.- Condicions generals: Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. Al tractar-se d'un lloc de treball de personal laboral també hi podran accedir els estrangers que preveu l'article 57, apartats 3 i 4 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.
Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o no hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
- Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
- Possibilitats d'incorporació immediata, una vegada superat el procés electiu.
- Disposar de vehicle i carnet de conduir tipus B, ja que haurà d'efectuar desplaçaments a diverses poblacions de la comarca.
- Estar en possessió d'una diplomatura o grau o bé disposar dels crèdits corresponent a tres cursos de llicenciatura, preferentment en ciències ambientals, enginyeria, si bé s'admetran també s'admetran altres titulacions.
- Els/les aspirants d'Estats membres de la Unió Europea i la resta hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria. Caldrà estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d'Educació i Cultura.
- No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.
- Estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar les seves funcions, equivalent o superior al certificat de coneixements del nivell C reconegut per l'autoritat lingüística competent. En el supòsit de no disposar del nivell C de català, els/les aspirants hauran de realitzar una prova que acrediti els seus coneixements de llengua catalana adaptats a aquest nivell. Aquesta prova es farà prèviament a la fase de valoració de mèrits i s'atorgarà una puntuació d'apte o no apte d'acord amb el que estableix la base 3. Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte quedaran eliminats.
Tots els/les aspirants per quedar exempts de realitzar la prova de català, i els estrangers que la llengua del seu país d'origen no sigui l'espanyol, per a quedar exempts de realitzar la prova de castellà, hauran de presentar els títols, certificats o diplomes d'aquestes llengües que s'exigeixen tot seguit.
El coneixement de català s'acreditarà, segons Decret 161/2002, de 11 de juny, de la presidència de la Generalitat de Catalunya, amb la presentació d'alguns dels documents següents
- Les persones que han fet català a l'ensenyament obligatori, amb la presentació d'alguns dels títols a què es refereix la disposició addicional primera de l'esmenta't Decret, amb els requisits que estableix i determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Qualsevol persona, amb la presentació d'un certificat de coneixement del català expedit per la Direcció General de Política Lingüística d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements del català, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per Ordre del conseller de Cultura.
Els coneixements de castellà s'acreditaran en la forma següent:
- Amb els diplomes elemental, bàsic o superior, acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera, regulats pel Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener.
- Amb el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
2.- Tota la documentació que es presenti per a participar en el procés selectiu que no estigui redactada en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya (català i castellà) haurà de presentar-se traduïda per intèrpret jurat. Els documents no traduïts en la forma esmentada, no podran ser tinguts en compte pel tribunal i poden suposar l'exclusió del procés selectiu si es tracta dels documents acreditatius dels requisits per a participar.
3.- Els/les aspirants resten vinculats a les dades que hagin fet constar en les seves sol·licituds.
6a.- Documents a presentar: Els/les interessats/des hauran de presentar instància en el Registre General del Consell Comarcal d'Osona, c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'edicte que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 de març al 6 d'abril de 2016, a.i.} També es publicaran anuncis a la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona www.ccosona.cat , apartat Tauler d'Edictes i al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.
La instància anirà acompanyada de la documentació següent:
- Fotocòpia compulsada del títol exigit
- Fotocòpia compulsada del DNI,
- Documentació compulsada que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o castellà, si escau.
La instància haurà d'ésser en model normalitzat per a aquesta convocatòria que es lliurarà en el Servei de personal del Consell Comarcal d'Osona c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de Vic i també es podrà trobar a la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona www.ccosona.cat , apartat Tauler d'Edictes i al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el President dictarà resolució en la mateixa data declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos, i també indicarà els/les aspirants que hauran de realitzar la prova de català i/o castellà, si escau.
Les proves d'idiomes es realitzaran prèviament al procés selectiu i els/les aspirants hauran de ser declarats aptes o no aptes. En aquest darrer cas, els/les aspirants no podran participar en el procés selectiu. Les proves d'idiomes, per aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement exigit en la llengua catalana i/o castellana, pel cas dels estrangers, es duran a terme el dia 18 d'abril de 2016 a les 9:30 hores del matí a la seu del Consell Comarcal d'Osona.
L'esmentada llista s'exposarà en el Tauler d'anuncis de la Corporació, concedint-se un termini de deu dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels cinc dies següents a comptar des de la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia