martes, 22 de marzo de 2016

14 Socorristes i 4 Socorristes/patró d’embarcació, per a la realització dels servicis de socorrisme, salvament i vigilància en les platges. 3 mesos. Ajuntament de Sueca (Ribera Baixa-València)

ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Excm. Ajuntament de Sueca, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de febrer de 2016, va aprovar les bases següents:
CONVOCATÒRIA I BASES PER A COBRIR 14 PLACES DE SOCORRISTES i de 4 SOCORRISTES/PATRÓ D’EMBARCACIÓ INCLOSES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL MITJANÇANT CONTRACTES LABORALS TEMPORALS
PRIMERA.- És objecte de la present convocatòria la selecció de catorze Socorristes i de quatre Socorristes/patró d’embarcació incloses en la plantilla municipal mitjançant contractes laborals temporals, per a la realització dels servicis de socorrisme, salvament i vigilància en les platges d’este terme municipal durant un període de tres mesos, comprés aproximadament des de la 2a quinzena de juny fins a la 1a quinzena de setembre, inclusivament.
SEGONA.- Finalitzat tot el procés de selecció i d’entre els quatre Socorristes/patró d’embarcació que queden seleccionats, es triaràn dos, què s’encarregaràn de les funcions pròpies de coordinació del col·lectiu de Socorristes i Socorristes/patró d’embarcació en les Postes Sanitàries. Esta selecció es realitzarà per mitjà de:
a) Un test psicotècnic sobre lideratge, capacitat d’organització i treball en equip, qualificant-se d’apte o no apte.
b) Supòsit pràctic sobre funcions a realitzar com Coordinador. Este apartat es puntuarà de 0 a 10 punts. Serà seleccionat para realizar las funciones propias de coordinación del colectivo de socorritas y socorristas-patrones de embarcación als dos Socorristas/patrons d’embarcació que aconseguixen major puntuació.
QUINTA.- Les instàncies dirigides al Sr. alcalde-president es presentaran en el DIAC de 8 a 14 hores, en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà al de la publicació d’estes bases en el BOPV.{del 23 de març al 8 d'abril de 2016, a.i.} Als efectes prevists en esta Base, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes. En la sol·licitud s’haurà d’especificar si a més de Socorristes, opten també a Socorristes/patró d’embarcació.
Els aspirants hauran de fer constar en la seua instància que reunixen, els requisits següents:
a) Ser espanyol/a o membre d’un país de la CEE. Tindre complits els setze anys d’edat i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
b) Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar o equivalent.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
d) No haver sigut separat/da per mitjà d’expedient disciplinari del servici a l’Estat, comunitats autònomes o entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.
e) No estar sotmés/a en causa vigent d’incapacitat o incompatibilitat.
f) Estar en possessió del títol Nàutica de patró per a la Navegació Bàsica de motor (només aquells aspirants que es presenten per a la selecció de Socorristes/patró d’embarcació)
g) Estar en possessió del títol de Socorrista Aquàtic expedit per la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, o federacions territorials, o títol de Socorrista Aquàtic expedit per la Creu Roja Espanyola, o títol equivalent de més de 120 hores homologats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia